Διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για το έκτακτο βοήθημα ΕΛΕΜ
Πέμπτη, 07 Απρίλιος 2016 18:13
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ
 
Αθήνα, 7 Απριλίου 2016
Διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για το έκτακτο βοήθημα ΕΛΕΜ
 
Σας επισυνάπτουμε τις αιτήσεις όπως διαμορφώθηκαν από τη νομική υπηρεσία του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ. Οι συνάδελφοι θα εκτυπώσουν (σημ.: με αντιγραφή και επικόλληση σε "word") την αίτηση που αφορά στην περίπτωσή τους: 
 
  • ΑΙΤΗΣΗ  (ΤΎΠΟΣ 1) για όσους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ασκήσει  ΑΓΩΓΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ή ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ και προσλήφθηκαν στην ΑΤΕ πριν το 2005. 
  • ΑΙΤΗΣΗ (ΤΥΠΟΣ 2) για όσους ΕΧΟΥΝ ασκήσει ΑΓΩΓΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ή άλλο ένδικο μέσο.
  • ΑΙΤΗΣΗ (ΤΥΠΟΣ 3) για όσους προσλήφθηκαν στην ΑΤΕ μετά την 1-1-2005.
 
Θα τη συμπληρώσουν με τα απαιτούμενα στοιχεία και θα επικυρώσουν, σε κάθε περίπτωση, το γνήσιο της υπογραφής τους σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
 
Το ποσό του αιτούμενου έκτακτου βοηθήματος μπορούν οι συνάδελφοι να βρουν στο αρχείο, που θα αναρτηθεί μόλις μας παραδοθεί από το Αναλογιστικό Γραφείο και στο οποίο θα αναγράφονται μητρώα ΑΤΕ και ποσά.
 
Ως ημερομηνία έναρξης της αποστολής-κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 8/4/2016 (με την προϋπόθεση ότι θα μας έχει σταλεί ο πίνακας από το Αναλογιστικό Γραφείο) και καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 15/4/2016. Η κατάθεση θα γίνεται στα γραφεία του ΕΛΕΜ στον 1ο όροφο κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ. και το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Απριλίου από τις 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ., ενώ η αποστολή θα γίνεται με συστημένη αλληλογραφία στη Διεύθυνση: 
ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ
3ης Σεπτεμβρίου 43Α
10433, Αθήνα
υπόψη κας Δ.Σωτηροπούλου
 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 

 

ΑΙΤΗΣΗ-

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(τύπος 1)

Α.Μ. ΑΤΕ ΒΑΝK: ……………………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................

ΟΝΟΜΑ: ....................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ......................................

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ......................................

ΠΟΛΗ: .........................................................

Δ/ΝΣΗ: ........................................................

Τ.Κ.: ............................................................

ΤΗΛ.: ..........................................................

ΚΙΝ.: ...........................................................

Α.Δ.Τ.: …………………………………………………..

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.: ................................

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: .........................................

Α.Φ.Μ.: ……………………………………………………

Δ.Ο.Υ: .......................................................

ΗΜ. ΠΡΟΣΛ. στην ΑΤΕ: ...............................

ΗΜ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: ...................................

ΗΜ. ΣΥΝΤ/ΣΗΣ: .........................................

 

*ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ: ………………………..……………………………………………..

 ΙΒΑΝ: ....................................................................

*Υποχρεωτικά συνημμένο: Φ/Α πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου ή αντιγράφου κίνησης λογαριασμού

Προς

Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) του ΤΥΠΑΤΕ

3ης Σεπτεμβρίου 43Α, 104 33 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-3622488, 210-8898400

FAΧ: 210 8236509

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε έκτακτο οικονομικό βοήθημα, ποσού ……………………………..………………………………………. ευρώ (……………………… ευρώ),  το οποίο αιτούμαι σύμφωνα με την απόφαση της από 2/4/2016 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ και την από 1/4/2016 οικονομική μελέτη υπολογισμού έκτακτου οικονομικού βοηθήματος, που εκπονήθηκε από την εταιρεία αναλογιστικών μελετών PRUDENCIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD και κατατέθηκε στα πρακτικά της ως άνω συνέλευσης. Επίσης δηλώνω, αναγνωρίζω κι αποδέχομαι ρητά κι ανεπιφύλακτα τα κάτωθι:

1) Το ποσό των ………………………………………………………………………… ευρώ (……………………€) που αιτούμαι να λάβω ως έκτακτο οικονομικό βοήθημα σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντιστοιχεί κι εξαντλεί ολοσχερώς το σχετικό δικαίωμα μου, αποδεχόμενος/η πλήρως όλα τα στοιχεία, τον τρόπο και την μεθοδολογία υπολογισμού του, όπως αυτά αναφέρονται στην από 1.4.2016 «εκτελεστική μελέτη περίληψης υπολογισμού εκτάκτου βοηθήματος» της εταιρείας «Prudential Actuarial Solutions LTD» (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ληφθείσας αποφάσεως) και παραιτούμενος/η από κάθε δικαίωμα κι ένδικη ενέργεια προσβολής του ύψους του. Το ως άνω ποσό αποδέχομαι να πιστωθεί στον υποδειχθέντα κατά τα άνω τραπεζικό λογαριασμό μου, αναγνωρίζοντας την πράξη κατάθεσης ως πλήρη κι ολοσχερή εξόφληση του δικαιώματός μου.

2) Η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ της 2ας Απριλίου 2016 είναι έγκυρη, νόμιμη, δίκαιη και σύμφωνη με το Καταστατικό και τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ όπως ισχύουν, παραιτούμενος/η ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα και ένδικο μέσο προσβολής του κύρους και της ισχύος της και αποδεχόμενος/η πλήρως το σύνολο του περιεχομένου της.

3) Το έκτακτο οικονομικό βοήθημα χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 24 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και την αιτιολογία και μέθοδο υπολογισμού της προαναφερόμενης απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. (σε συνδυασμό με την από 1.4.2016 «Εκτελεστική  μελέτη περίληψης υπολογισμού εκτάκτου βοηθήματος» της εταιρείας Prudential Actuarial Solutions η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) και  δεν αποτελεί επιστροφή, έστω και μερική, των καταβληθεισών εισφορών μου στον ΕΛΕΜ, παραιτούμενος/η από κάθε δικαίωμα να ζητήσω, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, την αναγνώρισή του ως τέτοια (επιστροφή καταβληθεισών εισφορών μου). Το ύψος των εισφορών που τυχόν έχω καταβάλει στον ΕΛΕΜ, καθώς επίσης και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών που τυχόν έχω λάβει, αποδέχομαι ότι επιλέχθηκε, αποκλειστικά και μόνον ως παράμετρος,  για την μέθοδο υπολογισμού του βοηθήματος προς τα μέλη.

4) Δηλώνω ότι δεν έχω ασκήσει κατά του ΤΥΠΑΤΕ οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα αιτούμενος την αναγνώριση ή καταβολή οποιασδήποτε παροχής (συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για επιστροφή καταβληθεισών στον ΕΛΕΜ εισφορών ή επικούρησης).

5) Δηλώνω ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να ζητήσω, με οποιονδήποτε προβλεπόμενο τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών μου στον ΕΛΕΜ.

6) Το ποσό των …………………………………………. ευρώ (…………………… ευρώ), που θα λάβω σύμφωνα με τα ανωτέρω, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι θα συμψηφισθεί, είτε με το αντίστοιχο αναλογιστικό ισοδύναμο που θα αφορά παροχή που θα δικαιούμαι μετά την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε με οποιαδήποτε τυχόν παροχή οποιασδήποτε μορφής οριστεί κατά τον προβλεπόμενο στο Καταστατικό και στον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, όπως θα ισχύουν, τρόπο, είτε με οποιαδήποτε άλλη οικονομική αξίωσή μου μελλοντική ή γεννηθείσα, όπως τυχόν θα αναγνωριστεί τελεσιδίκως από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΛΕΜ).

7) Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η απαίτησή μου για το ως άνω έκτακτο βοήθημα ποσού ……………………………………………… ευρώ (……………………….. ευρώ) που θα μου καταβληθεί από τον ΕΛΕΜ, είναι ανεκχώρητη και δεν μπορώ να μεταβιβάσω αυτήν  σε οποιονδήποτε τρίτο.

8) Έχω λάβει γνώση ότι το Ταμείο και τα αρμόδια αυτού όργανα (ΔΣ και ΔΕ) δεν ευθύνονται για τυχόν διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό από άλλους ασφαλιστικούς φορείς της παροχής που λαμβάνω με την παρούσα αίτησή μου, ούτε για τις συνέπειες που τυχόν επέλθουν στην χορήγηση άλλων παροχών και δικαιωμάτων εκ του λόγου αυτού, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη τυχόν συνέπεια επέλθει εξαιτίας της λήψης της παροχής που λαμβάνω με την παρούσα.

9) Όλα τα ανωτέρω στοιχεία μου είναι αληθή κι επιτρέπω ρητά κι ανεπιφύλακτα κάθε έλεγχο, επιβεβαίωση κι επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου και τρίτους – προστηθέντες – βοηθούς εκπλήρωσης που θα επιλέξει η Διοίκηση του Ταμείου.

 

 

Αθήνα, …… Απριλίου 2016

Ο/Η  Αιτών/ούσα και υπευθύνως Δηλών/ούσα

  

ΑΙΤΗΣΗ-

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(τύπος 2)

Α.Μ. ΑΤΕ ΒΑΝK: ……………………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ: .............................................

ΟΝΟΜΑ: .................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ...................................

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ..................................

ΠΟΛΗ: .....................................................

Δ/ΝΣΗ: ....................................................

Τ.Κ.: .........................................................

ΤΗΛ.: .......................................................

ΚΙΝ.: ........................................................

Α.Δ.Τ.: …………………………………………………..

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.: .............................

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ......................................

Α.Φ.Μ.: …………………………………………………

Δ.Ο.Υ: ......................................................

ΗΜ. ΠΡΟΣΛ. στην ΑΤΕ: ...........................

ΗΜ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: ................................

ΗΜ. ΣΥΝΤ/ΣΗΣ: .......................................

 

*ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ: ………………………..……………………………………………..

 ΙΒΑΝ: ................................................................

*Υποχρεωτικά συνημμένο: Φ/Α πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου ή αντιγράφου κίνησης λογαριασμού

Προς

Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) του ΤΥΠΑΤΕ

3ης Σεπτεμβρίου 43Α, 104 33 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-3622488, 210-8898400

FAΧ: 210 8236509

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε έκτακτο οικονομικό βοήθημα, ποσού ……………………………..………………………………………. ευρώ (……………………… ευρώ),  το οποίο αιτούμαι σύμφωνα με την απόφαση της από 2/4/2016 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ και την από 1/4/2016 οικονομική μελέτη υπολογισμού έκτακτου οικονομικού βοηθήματος, που εκπονήθηκε από την εταιρεία αναλογιστικών μελετών PRUDENCIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD και κατατέθηκε στα πρακτικά της ως άνω συνέλευσης. Επίσης δηλώνω, αναγνωρίζω κι αποδέχομαι ρητά κι ανεπιφύλακτα τα κάτωθι:

1) Το ποσό των ………………………………………………………………………… ευρώ (……………………€) που αιτούμαι να λάβω ως έκτακτο οικονομικό βοήθημα σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντιστοιχεί κι εξαντλεί ολοσχερώς το σχετικό δικαίωμα μου, αποδεχόμενος/η πλήρως όλα τα στοιχεία, τον τρόπο και την μεθοδολογία υπολογισμού του, όπως αυτά αναφέρονται στην από 1.4.2016 «εκτελεστική μελέτη περίληψης υπολογισμού εκτάκτου βοηθήματος» της εταιρείας «Prudential Actuarial Solutions LTD» (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ληφθείσας αποφάσεως) και παραιτούμενος/η από κάθε δικαίωμα κι ένδικη ενέργεια προσβολής του ύψους του. Το ως άνω ποσό αποδέχομαι να πιστωθεί στον υποδειχθέντα κατά τα άνω τραπεζικό λογαριασμό μου, αναγνωρίζοντας την πράξη κατάθεσης ως πλήρη κι ολοσχερή εξόφληση του δικαιώματός μου.

2) Η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ της 2ας Απριλίου 2016 είναι έγκυρη, νόμιμη, δίκαιη και σύμφωνη με το Καταστατικό και τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, όπως ισχύουν, παραιτούμενος/η ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα και ένδικο μέσο προσβολής του κύρους και της ισχύος της και αποδεχόμενος/η πλήρως το σύνολο του περιεχομένου της.

3) Το έκτακτο οικονομικό βοήθημα χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 24 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και την αιτιολογία και μέθοδο υπολογισμού της προαναφερόμενης απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. (σε συνδυασμό με την από 1.4.2016 «Εκτελεστική  μελέτη περίληψης υπολογισμού εκτάκτου βοηθήματος» της εταιρείας Prudential Actuarial Solutions η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) και  δεν αποτελεί επιστροφή, έστω και μερική, των καταβληθεισών εισφορών μου στον ΕΛΕΜ, παραιτούμενος/η από κάθε δικαίωμα να ζητήσω, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, την αναγνώρισή του ως τέτοια (επιστροφή καταβληθεισών εισφορών μου). Το ύψος των εισφορών που τυχόν έχω καταβάλει στον ΕΛΕΜ καθώς επίσης και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών που τυχόν έχω λάβει, αποδέχομαι ότι επιλέχθηκε, αποκλειστικά και μόνον ως παράμετρος,  για την μέθοδο υπολογισμού του βοηθήματος προς τα μέλη.

 

 
 
4) Δηλώνω ότι έχω ασκήσει κατά του ΤΥΠΑΤΕ την από ……………………. και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………………… και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου …………………………………. αγωγή μου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών/ ή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ή/ και την από ………………….. και με αρ. καταθ……………………………..  έφεσή μου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών/ ή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) από το δικαίωμα και το δικόγραφο της οποίας παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Ρητώς και ανεπιφύλακτα δηλώνω επίσης ότι εντός δέκα ημερών από την λήξη της αποχής των δικηγόρων θα προβώ στην παραίτηση από το δικαίωμα και το δικόγραφο της ως άνω αγωγής/ έφεσής μου κατά τον προβλεπόμενο νόμιμο τρόπο ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.
Η΄
4) Δηλώνω ότι παραιτούμαι από την εκτέλεση τυχόν εκδοθησομένης αποφάσεως επί της συζητηθείσης από ……………..  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης …………………………………. και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ………………………………. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
 
5) Δηλώνω ότι με την υπ’ αρ. ………………………………………….  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) έχω επιβάλει συντηρητική κατάσχεση ύψους …………………………………………………  ευρώ (…………………………. ευρώ) σε χρηματικό κεφάλαιο του ΕΛΕΜ τηρούμενο σε τραπεζικό λογαριασμό επί της Τραπέζης Πειραιώς. Από την κατάσχεση αυτή δηλώνω ρητά κι ανεπιφύλακτα ότι παραιτούμαι προβαίνοντας σε ολική άρση της ως άνω κατάσχεσης για το σύνολο του κατασχεθέντος ποσού και προσκομίζω συνημμένα στην παρούσα αίτησή μου τα αποδεικτικά της ως άνω παραίτησής μου.
Ή
5) Δηλώνω ότι έχω ασκήσει κατά του ΤΥΠΑΤΕ την από …………….. και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………………………….. και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ……………….………….. αίτησή μου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), από το δικαίωμα και το δικόγραφο της οποίας παραιτούμαι ρητά κι ανεπιφύλακτα. Ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνω επίσης ότι εντός δέκα ημερών από την λήξη της αποχής των δικηγόρων θα προβώ στην παραίτηση από το δικαίωμα και το δικόγραφο της ως άνω αίτησής μου κατά τον προβλεπόμενο νόμιμο τρόπο ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. 
 
6) Δηλώνω ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να ζητήσω, με οποιονδήποτε προβλεπόμενο τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών μου στον ΕΛΕΜ.
 
7) Το ποσό των …………………………………………. ευρώ (…………………… ευρώ), που θα λάβω σύμφωνα με τα ανωτέρω, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι θα συμψηφισθεί, είτε με το αντίστοιχο αναλογιστικό ισοδύναμο που θα αφορά παροχή που θα δικαιούμαι μετά την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε με οποιαδήποτε τυχόν παροχή οποιασδήποτε μορφής οριστεί κατά τον προβλεπόμενο στο Καταστατικό και στον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, όπως θα ισχύουν, τρόπο, όσο και με οποιαδήποτε άλλη οικονομική αξίωσή μου μελλοντική ή γεννηθείσα, όπως τυχόν θα αναγνωριστεί τελεσιδίκως από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΛΕΜ).
 
8) Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η απαίτησή μου για το ως άνω έκτακτο βοήθημα ποσού ……………………………………………… ευρώ (……………………….. ευρώ) που θα μου καταβληθεί από τον ΕΛΕΜ, είναι ανεκχώρητη και δεν μπορώ να μεταβιβάσω αυτήν  σε οποιονδήποτε τρίτο.
 
9) Έχω λάβει γνώση ότι το Ταμείο και τα αρμόδια αυτού όργανα (ΔΣ και ΔΕ) δεν ευθύνονται για τυχόν διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό από άλλους ασφαλιστικούς φορείς της παροχής που λαμβάνω με την παρούσα αίτησή μου, ούτε για τις συνέπειες που τυχόν επέλθουν στην χορήγηση άλλων παροχών και δικαιωμάτων εκ του λόγου αυτού, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη τυχόν συνέπεια επέλθει εξαιτίας της λήψης της παροχής που λαμβάνω με την παρούσα.
 
10) Όλα τα ανωτέρω στοιχεία μου είναι αληθή κι επιτρέπω ρητά κι ανεπιφύλακτα κάθε έλεγχο, επιβεβαίωση κι επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου και τρίτους – προστηθέντες – βοηθούς εκπλήρωσης που θα επιλέξει η Διοίκηση του Ταμείου.
Αθήνα, …… Απριλίου 2016
Ο/Η  Αιτών/ούσα και υπευθύνως Δηλών/ούσα
 

 

ΑΙΤΗΣΗ (τύπος 3)

 

Α.Μ. ΑΤΕ ΒΑΝK: ………………………………………...........

ΟΝΟΜΑ: ...............................................................

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: .................................................

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ................................................

ΠΟΛΗ: ..................................................................

Δ/ΝΣΗ: .................................................................

Τ.Κ.: ......................................................................

ΤΗΛ.: ....................................................................

ΚΙΝ.: .....................................................................

Α.Δ.Τ.: ………………………………………………………………

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: ..................................................

ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ: ........................................................

Δ.Ο.Υ: ...................................................................

ΗΜ/ΝIΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ στην ΑΤΕ ΒΑΝΚ: .........................

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: ....................................

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ............................

*ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ: ………………………..………………………………….

 ΙΒΑΝ: .....................................................................

 

*Υποχρεωτικά συνημμένο: Φ/Α Βιβλιαρίου

 

Προς

Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) του ΤΥΠΑΤΕ

3ης Σεπτεμβρίου 43,

104 33 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-3622488, 210-8898400

FAΧ: 210 8236509

 

 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε έκτακτο οικονομικό βοήθημα, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ - ΕΛΕΜ της 2/4/2016.

 

Αθήνα, ……..…… Απριλίου 2016

Ο/Η  αιτών/ούσα