Η πρόταση της ΕΣΑΚ για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού του ΕΛΕΜ
Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2016 12:50

Δημοσιεύουμε τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, όπως προτείνει η ΕΣΑΚ να τροποποιηθεί. Επισημαίνονται στο κείμενο τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου ΕΛΕΜ.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΣΑΚ

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ( Ε.Λ.Ε.Μ. )

ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

Άρθρο 1 (τροποποιείται)

Σύσταση και σκοπός του Λογαριασμού

 

Συνιστάται στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής - Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Καταστατικού του, «Λογαριασμός»  με τον τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής – Πειραιώς», που στη συνέχεια χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «ΕΛΕΜ», με σκοπό την παροχή μηνιαίας συμπληρωματικής – παράλληλα προς την υποχρεωτική χορηγούμενη από τον δημόσιο φορέα – επικούρησης, είτε άλλων βοηθημάτων (περιοδικών ή εφάπαξ) ή άλλου είδους παροχών, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

 

 

 Άρθρο 2 (τροποποιείται)

Διαχειριστική Επιτροπή

Συγκρότηση σε σώμα - Θητεία

 

1. Το Λογαριασμό διαχειρίζεται πενταμελής Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούμενη από:

α)  Τον Α’  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. ως Πρόεδρο.

β) Τρία εκλεγμένα τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.,

γ) Έναν συνταξιούχο, μέλος του πολυαριθμότερου συλλόγου συνταξιούχων της Α.Τ.Ε., ο οποίος/α, μαζί με τον αναπληρωματικό/ή του/ης, θα υποδεικνύεται από το Δ.Σ. του συλλόγου αυτού.

2.  Η θητεία όλων των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι τριετής.

Τα μέλη της Δ.Ε. μπορούν ν’  ανακληθούν οποτεδήποτε από τα Όργανα που τα όρισαν.

3.  H Διαχειριστική Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και δύο ακόμα μέλη.

Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή του ως Α’  Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ο Πρόεδρος του Λογαριασμού συγκαλεί υπό την προεδρία του τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, εκλεγμένα και οριζόμενα, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής σε Σώμα και ανάληψη των καθηκόντων τους.

 

 

Άρθρο 3 (τροποποιείται)

Σύγκληση - Απαρτία

 

1. Η Δ.Ε.  συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από γραπτή πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Έκτακτα δε, όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή δύο (2) τουλάχιστον μέλη, μετά από έγγραφη αίτηση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει τη Δ.Ε. μέσα σε δύο ημέρες από την υποβολή της αίτησης και σε ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε ημέρες από την πρόσκληση. Η λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση δεν είναι δυνατή, εκτός αν υπάρχει ομοφωνία.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Ε. διαβάζονται στην επόμενη συνεδρίαση και υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος στην αντίστοιχη συνεδρίαση.

3. Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της.

Οι αποφάσεις της Δ.Ε. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάχθηκε η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, όταν τον αναπληρώνει. Αν είναι μυστική, δεν λαμβάνεται απόφαση.

Επί προσωπικών θεμάτων γίνεται μυστική ψηφοφορία, εφόσον προταθεί από ένα μέλος της Δ.Ε.

4. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. καλείται να παρευρίσκεται, με γνώμη και χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Συλλόγου εργαζομένων στην Τράπεζα Αγροτική – Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Α.Π.).

5. Μέλη της Επιτροπής που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκαν και εκπίπτουν από το αξίωμά τους.

 

 

Άρθρο 4 (τροποποιείται)

Εκπροσώπηση - Καθήκοντα μελών Δ.Ε.

 

1. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εκπροσωπεί το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. εvώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και γενικά ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για όλα τα θέματα που έχουν σχέση και αφορούν τον ΕΛΕΜ.

Συγκαλεί τη Δ.Ε. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν, διευθύνει τις συζητήσεις και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα έγγραφα, εντολές πληρωμής κ.λ.π. που συνεπάγονται οικονομικές ή άλλης μορφής δεσμεύσεις για το Επικουρικό.

2. Ο Γραμματέας εισηγείται στη Δ.Ε.  τον Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Πρακτικών. Σε περίπτωση που ο Γραμματέας απουσιάσει ή κωλύεται τον αναπληρώνει μέλος της Δ.Ε. που ορίζεται απ’  αυτή.

3. Ο Πρόεδρος του ΕΛΕΜ, και όταν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, φροντίζει για την εφαρμογή του Κανονισμού και των αποφάσεων της  Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής. Γενικά ασχολείται με κάθε ζήτημα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΕΜ.

Ο Πρόεδρος μπορεί να διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους μετά από απόφαση της Δ.Ε.

4. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του.

5. Ο ΕΛΕΜ δεν δεσμεύεται απέναντι σε τρίτους, αν δεν υπάρχει απόφαση της Δ.Ε.

 

 

Άρθρο 5 (τροποποιείται)

Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής

 

1. Η Δ.Ε. διαχειρίζεται την περιουσία του ΕΛΕΜ  και μεριμνά για την επωφελέστερη αξιοποίηση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

2. Καταρτίζει πρόταση σχετικά με το ύψος των παροχών του ΕΛΕΜ, μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, την οποία φέρει στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

3. Μεριμνά και ελέγχει την κανονική είσπραξη των εισφορών και των λοιπών πόρων του Λογαριασμού και τις καταβολές που γίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κανονισμού.

4. Αποφασίζει, μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, την αγορά ή πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας του ΕΛΕΜ.

5. Προσλαμβάνει προσωπικό για την στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΛΕΜ και επιτηρεί τους υπαλλήλους αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και Ισολογισμό και καταρτίζει τον Απολογισμό που συντάσσονται με βάση το ημερολογιακό έτος.

 

 

Άρθρο 6 (τροποποιείται)

Προσωπικό του ΕΛΕΜ

 

Το Προσωπικό του Επικουρικού προσλαμβάνεται με απόφαση της Δ.Ε. του ΕΛΕΜ.

Η διάρθρωση των υπηρεσιών του ΕΛΕΜ και οι αρμοδιότητες του Προσωπικού του ρυθμίζονται με απόφαση της Δ.Ε. ή από το Οργανόγραμμα που η Δ.Ε. θα καταρτίσει και θα θέσει σε ισχύ, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από την Δ.Ε.

 

 

Άρθρο 7 (τροποποιείται)

Οικονομική Διαχείριση

 

Οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων ή τίτλων παραστατικών αξιών και κάθε μετατροπή τους, καθώς επίσης και οποιαδήποτε δαπάνη, διενεργούνται ύστερα από απόφαση της Δ.Ε.

Υπάλληλος του ΕΛΕΜ, μετά από εξουσιοδότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής, ενεργεί πληρωμές (μετρητά -  επιταγές – ηλεκτρονικές πληρωμές με ηλεκτρονικούς κωδικούς) για τρέχουσες υποχρεώσεις.

Επιταγές ή άλλα έγγραφα, με τα οποία ενεργείται ανάληψη χρημάτων ή τίτλων, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.

Στο πρώτο τετράμηνο κάθε χρόνου υποβάλλονται για έγκριση ο Προϋπολογισμός του χρόνου και ο Ισολογισμός  και Απολογισμός του χρόνου που έληξε.

 

 

Άρθρο 8 (τροποποιείται)

Πόροι

 

Πόροι του Επικουρικού είναι:

1. Η εισφορά της εργοδότριας των μελών του ΕΛΕΜ Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. η θυγατρικών της εταιρειών  ή όποιουδήποτε τρίτου τυχόν διαδεχτεί την ως άνω τράπεζα ως εργοδότης των μελών στο μέλλον ή οποιοσδήποτε τρίτος, ακόμη και αν δεν καταστεί διάδοχος της Τράπεζας Πειραιώς (καθολικός ή ειδικός), αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της, στο οποίο εντάσσονται τα μέλη του ΕΛΕΜ. Το ποσοστό της εισφοράς του εργοδότη θα καθοριστεί μετά από αναλογιστική μελέτη και απόφαση της Δ.Ε., κατόπιν της σχετικής συμφωνίας του εργοδότη, η οποία θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Η εισφορά των μελών, η οποία ορίζεται ως ποσοστό επί των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους. Το ύψος της εισφοράς του μέλους θα καθοριστεί μετά από αναλογιστική μελέτη και απόφαση της Δ.Ε., η οποία θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Οι τόκοι και γενικά οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του ΕΛΕΜ.

4. Οι δωρεές και τα κληροδοτήματα υπέρ του ΕΛΕΜ.

5. Οι υποχρεώσεις του ΕΛΕΜ  έναντι των μελών του και παντός τρίτου εξαντλούνται στα πλαίσια των ιδίων του κεφαλαίων, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν αναμιγνύονται με τα κεφάλαια των άλλων Λογαριασμών και σκοπών του Ταμείου Υγείας.

 

 

 

Άρθρο 9 (τροποποιείται)

Δικαιούχοι Παροχών

 

Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει ποιοι είναι οι δικαιούχοι των κάθε είδους παροχών του ΕΛΕΜ, μετά από σχετική πρόταση της Διαχειριστικής Επιτροπής βασιζόμενη σε αναλογιστική μελέτη.  Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 παρ. 5 του Καταστατικού Λειτουργίας του ΤΥΠΑΤΕ που αφορά την τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών. Η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επέχουσα θέση αντίστοιχης διάταξης του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με την διαδικασία του αρ. 33 παρ. 5 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ.

 

 

Άρθρο 10 (τροποποιείται)

Χρόνος Χορήγησης Παροχών

 

Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει σχετικά με τον χρόνο χορήγησης των παροχών του ΕΛΕΜ, μετά από σχετική πρόταση της Διαχειριστικής Επιτροπής βασιζόμενη σε αναλογιστική μελέτη.  Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 παρ. 5 του Καταστατικού Λειτουργίας του ΤΥΠΑΤΕ που αφορά την τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών. Η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επέχουσα θέση αντίστοιχης διάταξης του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με την διαδικασία του αρ. 33 παρ. 5 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ.

 

 

Άρθρο 11 (τροποποιείται)

Καθορισμός Παροχών του ΕΛΕΜ

 

Το είδος των παροχών που θα χορηγούνται από τον ΕΛΕΜ, οι όροι χορήγησής τους, όπως και το ύψος αυτών, καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε., κατόπιν σχετικής αναλογιστικής μελέτης και με κριτήριο την προστασία και επάρκεια των αποθεματικών του ΕΛΕΜ. Η πιο πάνω απόφαση της Δ.Ε. εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 33 παρ. 5 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ.

 

 

 Άρθρο 12 (τροποποιείται)

Παραγραφή - Εκχώρηση - Κατάσχεση

 

  1. Δικαιούμενες παροχές οποιουδήποτε είδους του ΕΛΕΜ παραγράφονται, εφόσον δεν έχουν εισπραχθεί μέσα σε πέντε έτη από την ημέρα που έγιναν απαιτητές.        
  2. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός παροχής κάθε είδους με τυχόν οφειλές λόγω μη καταβολής εισφοράς από το μέλος. Ο πιο πάνω συμψηφισμός ενεργείται με δόσεις που ορίζονται από τη Δ.Ε.

 

  

Άρθρο 13 (τροποποιείται)

Αποθεματικό

 

 Οι υπέρ του αποθεματικού κρατήσεις καθορίζονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή με βάση τα κάθε φορά αναλογιστικά δεδομένα.

 

 

Άρθρο 14 (τροποποιείται)

           

Η Δ.Ε. μπορεί να αποφασίζει την χορήγηση προκαταβολής οποιουδήποτε είδους παροχής, κατά το άρθρο 11 του παρόντος, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου της κινητής περιουσίας του ΕΛΕΜ. Η ως άνω προκαταβολή λαμβάνεται υπόψη κατά την χορήγηση της αντίστοιχης παροχής και αφαιρείται από αυτήν.

 

 

Άρθρο 15 (τροποποιείται)

Ισχύς - Τροποποίηση Κανονισμού

 

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται και συμπληρώνεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μελών του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. σύμφωνα με το Καταστατικό του και καταργεί τον προηγούμενο.

 

 

Άρθρο 16 (τροποποιείται)

 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από την ψήφισή τους από την Γενική Συνέλευση.

 

 

Τα άρθρα 17-24 καταργούνται.