Η πρόταση της ΕΣΑΚ για τις καταστατικές αλλαγές στο ΤΥΠΑΤΕ
Εξελίξεις στην υγεία, στο ΤΥΠΑΤΕ και ΕΛΕΜ
Σάββατο, 30 Μάιος 2015 18:16

alt

ΟΛΟΙ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΤΗΣ 27.06.2015

Στις 27.06.2015 γίνεται η Καταστατική Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ. Εκτός από το πρώτιστο καθήκον της παρουσίας τους, όλα τα μέλη του Ταμείου έχουν και το πρόσθετο καθήκον να είναι ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για το τι πρέπει να αλλάξει.

Το κύριο θέμα των καταστατικών αλλαγών θα είναι ο διαχωρισμός του ΕΛΕΜ, ο οποίος θα δρομολογήσει τόσο τη λύση για την τύχη (αξιοποίηση) της περιουσίας του, όσο και το διασκορπισμό του φόβου πολλών συναδέλφων για τα δικαιώματά τους που στρέφονται κατά του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ με αγωγές.

Εξ ίσου σημαντικό ζήτημα είναι και οι μεταβατικές διατάξεις, που θα έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της περιουσίας του ΕΛΕΜ στο χρονικό διάστημα μέχρι το διαχωρισμό.

Η ΕΣΑΚ καταθέτει, με υπευθυνότητα και με βάση τις παραπάνω αρχές, ολοκληρωμένη πρόταση τροποποίησης του καταστατικού,  που έχει ως εξής:

 

 

               KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΜΕΡΟΣ Α

 

                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ

 

 

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με την από 18 Σεπτεμβρίου 1934 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Επαγγελματικού Σωματείου, που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία “Σύλλογος των Υπαλλήλων της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος” και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 και επόμενα του από 15/20.5.1920 Β. Δ/τος “περί επαγγελματικών Σωματείων” ιδρύεται Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ”.

Το Αλληλοβοηθητικό αυτό Ταμείο, που θα αποκαλείται στη συνέχεια για συντομία “Ταμείο”  ή “T.Y.Π.Α.Π.”, έχει δική του νομική προσωπικότητα και διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα αλληλοβοηθητικά Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού.

 

‘Aρθρο 2

ΕΔΡΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Έδρα του Ταμείου είναι η Αθήνα (Δήμος Αθηναίων).

2. Το Ταμείο εκπροσωπείται νομίμως στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στις δημόσιες αρχές (Δικαστικές, Διοικητικές, Οικονομικές, Προξενικές και οποιεσδήποτε άλλες) και γενικά απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μορφή, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ειδικά όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν τους Ειδικούς Λογαριασμούς τους προβλεπόμενους από το άρθρο 3 παρ. 3 και 4, το Ταμείο εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, δημόσιας αρχής ή οποιουδήποτε φορέα που ανήκει στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής καθενός από τους Λογαριασμούς αυτούς, ο οποίος μπορεί να διορίζει – κατόπιν απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του αντίστοιχου Ειδικού Λογαριασμού – πληρεξούσιους δικηγόρους.

4. Η σφραγίδα του Ταμείου είναι κυκλική. Αποτελείται από δύο ομόκεντρους κύκλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι λέξεις “ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ” και ο αριθμός 1934 που εκφράζει το έτος ίδρυσης. Στο κέντρο απεικονίζεται σταυρός με τη ράβδο του Ιπποκράτη και η συντομογραφία Τ.Υ.Π.Α.Π.

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί έχουν ιδιαίτερη σφραγίδα, στην οποία, εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία, περιλαμβάνεται και ο τίτλος τους.

 

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΙ

                Σκοποί του Ταμείου είναι:

1. Η παροχή ίσης και χωρίς διάκριση στα τακτικά και έκτακτα μέλη του Ταμείου, καθώς και στα πρόσωπα που δεν είναι μεν μέλη αλλά η κάλυψή τους στο Ταμείο προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, περίθαλψης, αρωγής, κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης οποιασδήποτε μορφής ή έκτασης, και ειδικότερα:

α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα.

β) Επιδομάτων και βοηθημάτων κάθε μορφής, όπως κυοφορίας, τοκετού, λοχείας, βρεφονηπιακού, ασθένειας, λουτροθεραπείας κ.λ.π.

γ) Εξόδων κηδείας ή αναλόγου επιδόματος. εφόσον δεν καταβάλλονται από την ΑΤΕ ή το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΑΤΕ.

δ) Επιδόματος παιδικής μέριμνας, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κανονισμό Περίθαλψης.

ε) Η μορφή, ο τόπος, η έκταση, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή κάθε φορά και για κάθε κατηγορία μελών και προστατευόμενων προσώπων περίθαλψης, βοηθημάτων και επιδομάτων, τα ειδικότερα δικαιώματα, ο ασκούμενος από το Ταμείο έλεγχος, ο τρόπος συμμετοχής του Ταμείου στις αναγνωριζόμενες δαπάνες, τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έγκρισή τους κ.λ.π. καθορίζονται στον Ειδικό Κανονισμό Περίθαλψης και Πρόνοιας που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η δημιουργία πολυϊατρείων (με δυνατότητα λειτουργίας φαρμακείου), νοσοκομειακών μονάδων, αναρρωτηρίων, υπηρεσίας προληπτικής υγιεινής, θερέτρων, οίκων ευγηρίας, βρεφονηπιακών σταθμών, παιδικών εξοχών, κατασκηνώσεων και άλλων εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την υλοποίηση των σκοπών του Ταμείου.

3. Η παροχή μηνιαίας συμπληρωματικής επικούρησης ή και άλλων οικονομικών βοηθημάτων και παροχών από τον Ειδικό Λογαριασμό που  δημιουργείται για τον σκοπό αυτό με τον τίτλο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ (Ε.Λ.Ε.Μ.), τον οποίο διαχειρίζεται πενταμελής Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος και τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού του, και ο οποίος θα εξυπηρετείται αποκλειστικώς με δικούς του πόρους. Οι πόροι, τα κεφάλαια και η κάθε είδους περιουσία – κινητή και ακίνητη - του ΕΛΕΜ δεν αναμιγνύονται σε καμία περίπτωση και για κανέναν απολύτως λόγο με τους πόρους, τα κεφάλαια και την περιουσία του Κλάδου Υγείας, Περίθαλψης και Πρόνοιας του Ταμείου ή του Ειδικού Λογαριασμού Αποκατάστασης Τέκνων (ΕΛΑΤ). Ειδικότερα, οι πόροι, τα κεφάλαια και η κάθε είδους περιουσία του ΕΛΕΜ αξιοποιούνται αποκλειστικά προς επιδίωξη του σκοπού που τάσσεται για τον Ειδικό αυτό Λογαριασμό με το παρόν Καταστατικό και αποκλείεται η αξιοποίησή τους για τους σκοπούς ή υποχρεώσεις του Κλάδου Υγείας και Πρόνοιας είτε του ΕΛΑΤ. Τα λειτουργικά έξοδα του νομικού προσώπου του ΤΥΠΑΤΕ μπορούν να καλύπτονται και από πόρους του ΕΛΕΜ.

 

Η συμπληρωματική επικούρηση και άλλες τυχόν παροχές ή βοηθήματα παρέχονται από τον ΕΛΕΜ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ειδικού Κανονισμού του ΕΛΕΜ.

Στον Ειδικό Κανονισμό, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Διαχειριστική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζονται με λεπτομέρεια οι πόροι του Λογαριασμού, οι χορηγούμενες παροχές (επικούρηση, άλλα οικονομικά βοηθήματα ή οποιαδήποτε άλλου είδους παροχή), ο υπολογισμός του ύψους της παρεχόμενης κάθε φορά επικούρησης ή παροχής, ο χρόνος επικούρησης,  οι αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Επιτροπής και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Τράπεζας Αγροτικής – Πειραιώς, και εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, είναι δυνατό ο Ε.Λ.Ε.Μ. να αποκτήσει αυτοτελή νομική προσωπικότητα, διαχωριζόμενος πλήρως από το ΤΥΠΑΤΕ. Το νέο νομικό πρόσωπο θα έχει ως σκοπό την παροχή συμπληρωματικής επικουρικής ασφάλισης και άλλων οικονομικών βοηθημάτων ή άλλων παροχών και θα υπεισέλθει πλήρως στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του ΕΛΕΜ.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Α. Ο ισχύων Ειδικός Κανονισμός του ΕΛΕΜ θα τροποποιηθεί και θα προσαρμοστεί στον σκοπό την παροχής συμπληρωματικής επικουρικής ασφάλισης και άλλων οικονομικών βοηθημάτων ή άλλων παροχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, κατόπιν αναλογιστικής μελέτης.

Β. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΤΥΠΑΤΕ είναι δυνατό να καλυφθούν υποχρεώσεις του Κλάδου Υγείας προς τρίτους, οι οποίες γεννήθηκαν μέχρι την 31.5.2006, με την χρήση αποθεματικών του ΕΛΕΜ, εφόσον προβλέπεται ότι με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η απομείωση των αποθεματικών του ΕΛΕΜ που είναι εκτεθειμένα σε αναγκαστική εκτέλεση εκ μέρους των τρίτων.

Γ. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι από τη θέση σε ισχύ του παρόντος τροποποιημένου καταστατικού, εντάσσονται και αποτελούν τμήμα της περιουσίας του ΕΛΕΜ, σε αποκατάστασή της λόγω της παροχής διευκολύνσεων με πόρους της προς το ΤΥΠΑΤΕ, τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία του ΤΥΠΑΤΕ:

i. …

ii. …

iii. … (τα ακίνητα για τα οποία έχουν γίνει οι λογιστικές εγγραφές).

 

Δ. Εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση ο διαχωρισμός του ΕΛΕΜ από το ΤΥΠΑΤΕ και η σύσταση νέου νομικού προσώπου που θα αναλάβει και θα επιδιώκει τον σκοπό του ΕΛΕΜ, κατά τα παραπάνω, το ΤΥΠΑΤΕ υποχρεούται να μεταβιβάσει, όπως προβλέπεται από το νόμο, προς το νέο νομικό πρόσωπο τα στοιχεία της ακίνητης ιδιοκτησίας που αποτελούν περιουσία του ΕΛΕΜ εντός διαστήματος ενός έτους από την ίδρυση του νέου νομικού προσώπου.

4. Η παροχή βοηθήματος από Λογαριασμό με τον τίτλο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ (ΕΛΑΤ), που δημιουργείται με σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη, για σωματική και πνευματική ανικανότητα ή για ενίσχυση της οικογενειακής, πνευματικής και επαγγελματικής  αποκατάστασης παιδιών, των οποίων οι γονείς είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ ή των παιδιών των προσώπων που αναφέρονται στο εδ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5, με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλεται από τους ίδιους και η εισφορά εργοδότη, αν δεν την καταβάλλει ο αντίστοιχος εργοδότης.

Ο Λογαριασμός, τον οποίο θα διαχειρίζεται 5μελής Διαχειριστική Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 και τον Κανονισμό του, θα εξυπηρετείται αποκλειστικώς με δικούς του πόρους, μη αναμιγνυόμενους, σε καμία περίπτωση και για κανένα απολύτως λόγο, με αυτούς του κλάδου περίθαλψης και πρόνοιας του Ταμείου ή του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ).

Στον Ειδικό Κανονισμό, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζονται με λεπτομέρεια οι πόροι του Λογαριασμού, ο υπολογισμός του ύψους του βοηθήματος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του, οι αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Επιτροπής και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

‘Αρθρο 4

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

        Τα μέλη του Ταμείου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.

        1. Τακτικά μέλη είναι :

α) Οι εργαζόμενοι στην πρώην ΑΤΕ κατά την 27.7.2012, οι οποίοι συνέχισαν μετά την ανάκληση της άδειας της άνω Τράπεζας να εργάζονται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Πειραιώς, πλην των βιομηχανικών, και ήσαν κατά τον ως άνω χρόνο (27.7.2012) μέλη του ΤΥΠΑΤΕ, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με πλήρη, συνεχή και τακτική απασχόληση. Αν δεν ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού της ΑΤΕ, αποκτούν την ιδιότητα του μέλους, και κατ’ επέκταση ασφαλίζονται στο Ταμείο, με ειδική αίτηση εγγραφής την οποία υποχρεωτικά ακολουθεί βεβαίωση απασφάλισής τους από τον κλάδο υγείας του μέχρι τότε ασφαλιστικού τους  φορέα.

β) Οι Δικηγόροι που ήταν οργανικά ενταγμένοι στην πρώην ΑΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της, μέχρι την 27.7.2012 και στην συνέχεια εντάχτηκαν σην Τράπεζα Πειραιώς ή σε επιχειρήσεις του Ομίλου Πειραιώς, πλην των βιομηχανικών.

γ) Ως τακτικά μέλη μπορούν να ενταχθούν στο Ταμείο και οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στις χρηματοπιστωτικές και λοιπές εταιρίες του ομίλου της ΑΤΕ, εξαιρουμένων των βιομηχανικών, εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση του άρθρου 30 παρ. 2 μετά από εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας από την οποία θα προκύπτει ότι είναι δυνατή και συμφέρουσα για το Ταμείο η υπαγωγή τους σ’ αυτό.

δ)Υπό την προϋπόθεση οτι η ΑΤΕ θα καταβάλλει ως  εργοδοτική εισφορά, υπολογιζόμενη επί ποσού ίσου τουλάχιστον με τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο 10ο κλιμάκιο του μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων, μπορούν να ενταχθούν ως τακτικά μέλη εργαζόμενοι στην ΑΤΕ, με μειωμένο ωράριο, καταβάλλοντας εισφορές των ιδίων και των προστατευόμενων από αυτούς προσώπων, υπολογιζόμενων επί του ίδιου ποσού (10ου κλιμακίου του μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων).

ε) Τα πρόσωπα αυτής της παραγράφου αποκτούν την ιδιότητα του μέλους από την ημέρα (ανάληψης των καθηκόντων τους) υποβολής αίτησης υπαγωγής τους στο ΤΥΠΑΤΕ.

2. ‘Εκτακτα μέλη είναι:

α) Οι μετά ενεργό υπηρεσία στην πρώην ΑΤΕ και τις εταιρίες του εδ. γ’ της παρ.1 και στην συνέχεια στον Όμιλο Πειραιώς συνταξιοδοτούμενοι, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλον φορέα κύριας κάλυψης για τον Κλάδο Υγείας. Όσοι από αυτούς δεν είναι ασφαλισμένοι (στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της ΑΤΕ), συνεχίζουν να  υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα προκαταβάλλουν οι ίδιοι στο Ταμείο την εισφορά, τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου, ανάλογη και αντίστοιχη με αυτήν που καταβαλλόταν για τους ασφαλισμένους στο πρώην Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της ΑΤΕ, σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΑΤΕ, και για ανάλογο προς την ηλικία τους χρόνο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα καθοριστεί επακριβώς ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς στην υποχρεούνται τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής. καταβάλλεται  για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της ΑΤΕ, σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΑΤΕ, και για ανάλογο προς την ηλικία τους χρόνο.

Η μετάταξη των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 από την κατηγορία των τακτικών στην κατηγορία των εκτάκτων μελών γίνεται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά διαδικασία.

β) Οι Διοικητές και Υποδιοικητές της ΑΤΕ, αν το επιθυμούν, κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους στην Τράπεζα και μετά, εφόσον παίρνουν σύνταξη από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της ΑΤΕ.

 

Άρθρο 5

ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δικαιούνται να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ταμείου :

 1.  Όσοι  από τα πρόσωπα της παρ. 1α του άρθρου 4 του παρόντος αποχωρούν από τον Όμιλο Πειραιώς, για οποιονδήποτε λόγο, μετά από υπηρεσία 15 ετών και αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο, χωρίς να συνταξιοδοτηθούν από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται  (Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της ΑΤΕ), έχουν όμως θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησής τους για το μετά τη συμπλήρωση του προβλεπομένου ορίου ηλικίας των, μπορούν να παραμείνουν ασφαλισμένοι, εφόσον ζητήσουν τη συνέχιση της υπαγωγής τους στο Ταμείο εντός 6μήνου από την ημέρα λύσης της εργασιακής τους σχέσης με τον Όμιλο Πειραιώς, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι θα καταβάλλουν οι ίδιοι το ισόποσο της εισφοράς εργαζομένου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος, υπολογιζομένων επί του συνόλου των αποδοχών τους του χρόνου εξόδου τους, όπως αυτές θα αναπροσαρμόζονταν αν δεν είχε λυθεί η εργασιακή τους σχέση με τον Όμιλο Πειραιώς. Μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους θα καταβάλλουν εισφορά μόνο ασφαλισμένου.

2. Οι εργαζόμενοι με πλήρη, συνεχή και τακτική απασχόληση στο ΤΥΠΑΠ οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας. Ειδικά για τους γιατρούς και τους δικηγόρους ο προσδιορισμός της έννοιας “πλήρης, συνεχής και τακτική απασχόληση” καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου έχουν και οι γιατροί με μειωμένο ωράριο εργασίας, εφόσον καταβάλλουν εισφορές που θα υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που θα τους καταβάλλονταν εάν απασχολούνταν με πλήρες ωράριο εργασίας.

3. Οι εργαζόμενοι με πλήρη, συνεχή και τακτική απασχόληση στους Οργανισμούς, προσωπικού πρώην ΑΤΕ – Πειραιώς (Συλλόγους-Συνεταιρισμούς), μετά την απασφάλισή τους για τον κλάδο υγείας από τον ασφαλιστικό τους φορέα και με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλεται στο Ταμείο το σύνολο των εισφορών, εργοδότη και εργαζομένου, αντίστοιχων με αυτές που καταβάλλονται από και για τα τακτικά μέλη.

Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την εγγραφή των εργαζομένων της παραγράφου αυτής (ηλικία, χρόνος υπηρεσίας κ.λ.π.) καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 εξακολουθούν να καλύπτονται από το Ταμείο και μετά τη συνταξιοδότησή τους, εφόσον καταβάλλουν εξ ιδίων τις εισφορές που καθορίζονται στην παρ. 5 εδ. γ’ του άρθρου 12. Δεν περιλαμβάνονται στη διάταξη αυτή όσοι από τους συνταξιούχους της κατηγορίας αυτής δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου μέχρι την 1/9/1988 και ακολούθως όσοι από αυτούς δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος που τους παρασχέθηκε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

5. α) Εξακολουθεί να παραμένει στην αντίληψη του Ταμείου, ως έμμεσα ασφαλισμένο μέλος, διαζευγμένος πρώην σύζυγος αμέσως αφαλισμένου, εφόσον ο τελευταίος εξακολουθεί να καταβάλλει τις εισφορές εμμέσως ασφαλισμε΄νου που θα κατέβαλλε εάν δεν είχε λυθεί ο γάμος β) Των ίδιων παροχών δικαιούται επίσης ο διαζευγμένος, πρώην σύζυγος αμέσως ασφαλισμένου, που είναι ανασφάλιστος και δεν μπορεί να υπαχθεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, άν, κατά την έκδοση του διαζευκτηρίου ή τη διακοπή της ασφάλισής του κατά το άρθρο 9 παρ. 1 περ. ζ΄ έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας του και υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητήσει τη συνέχιση της υπαγωγής της στο Ταμείο εντός εξαμήνου από την έκδοση του διαζευκτηρίου και θα καταβάλλει ως εισφορά το ισόποσο της αντίστοιχης εισφοράς εργαζομένου και εργοδότη υπολογιζομένης επί του 5ου κλιμακίου του μισθολογίου των υπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς.

    Διευκρινίζεται ότι ο διαζευγμένος, πρώην σύζυγος αμέσως ασφαλισμένου, δεν θεωρείται αμέσως ασφαλισμένος και δεν δικαιούται να ζητήσει υπαγωγή στο Ταμείο μελών της ίδιας ή της πατρικής της οικογενείας.

 

‘Αρθρο 6

ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

1. Αμέσως ασφαλισμένοι θεωρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.

2. Εμμέσως ασφαλισμένοι θεωρούνται τα προστατευόμενα μέλη της ίδιας ή της πατρικής οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων.

 

‘Αρθρο 7

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Τα μέλη της ίδιας ή της πατρικής οικογένειας των αμέσως ασφαλισμένων, τα οποία δικαιούνται, με προϋποθέσεις, να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ταμείου, είναι:

1. Σύζυγοι με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και διακρίσεις :

α) Οι σύζυγοι (άνδρες και γυναίκες), με τις διακρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Όσοι από τούς συζύγους είναι ασφαλισμένοι και σε άλλους φορείς εγγράφονται και στο Ταμείο, μόνο μετά από θετική  γνωμάτευση της Υγιειονομικής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει  ότι δεν πάσχουν από σοβαρό χρόνιο νόσημα, ούτε φέρουν προδιαθετικούς παράγοντες σοβαρής νόσησης. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφονται στο Ταμείο αν έχουν  συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.

2. Τα παιδιά με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και διακρίσεις :

α) Τα παιδιά που γεννήθηκαν σε γάμο, τα χωρίς γάμο παιδιά αμέσως ασφαλισμένης γυναίκας και τα παιδιά που νομιμοποιήθηκαν αναγνωρίστηκαν ή υιοθετήθηκαν, εφόσον δεν τέλεσαν γάμο μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα  με  τις διακρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12. Επίσης, τα υιοθετημένα παιδιά και τα παιδιά που τελούν υπό την επιμέλεια ή μέριμνα αμέσως ασφαλισμένου, εφόσον δεν τέλεσαν γάμο μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα  με  τις διακρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12.

β) Με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και χωρίς  όριο ηλικίας και πρόσθετη εισφορά, αν γεννήθηκαν ή έγιναν ανάπηρα ενόσω ήσαν ασφαλισμένα στο Ταμείο (σωματικώς ή πνευματικώς) με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, και η αναπηρία τους τα καθιστά ανίκανα για εργασία,  βεβαιούμενη από την αρμόδια Νομαρχιακή Υγιειονομική Υπηρεσία. Η αναπηρία ελέγχεται από την  Υγειονομική Επιτροπή του Ταμείου.

γ) Παιδιά που δεν είχαν ασφαλιστεί στο Ταμείο λόγω υπαγωγής τους στο φορέα του ετέρου των γονέων, δεν ασφαλίζονται στο Ταμείο μετά την ενηλικίωσή τους.

3. Σύζυγοι (άντρες και γυναίκες) και παιδιά που είναι ασφαλισμένοι σε άλλο, υποχρεωτικής ασφάλισης φορέα κλάδου Υγείας, καλύπτονται από το Ταμείο συμπληρωματικώς μεν για νοσοκομειακή τους περίθαλψη πλήρως δε για πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν καλύπτεται η δαπάνη αγοράς αντινεοπλασματικών  και χρονίων παθήσεων φαρμάκων.

4. Γονείς με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και διακρίσεις :

α) Οι γονείς που έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους, όχι όμως και το εξηκοστό πέμπτο (65ο), και δεν είναι ασφαλισμένοι ούτε μπορούν να ασφαλιστούν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

β) Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ασφάλιση χωρίς όριο ηλικίας των μητέρων που είναι χήρες και γονέων με ποσοστό σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας 67% και πάνω.

5. ΄Άλλες προϋποθέσεις ασφάλισης προστατευόμενων προσώπων.

α) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου αν: αα) Εφόσον ζεί ο αμέσως ασφαλισμένος: Αν αποδεδειγμένα  συμβιώνουν σε κοινή στέγη με αυτόν και στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 -  3 συντηρούνται κατά κύριο λόγο από αυτόν. Η συμβίωση δεν θεωρείται ότι έχει διακοπεί, αν το προστατευόμενο μέλος προσωρινά και για σοβαρούς λόγους δεν διαμένει στην ίδια στέγη ή όταν πρόκειται για τέκνο που σπουδάζει σε διαφορετικό της κοινής κατοικίας τόπο. αβ) Αν δεν ζει ο αμέσως ασφαλισμένος συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένα εφόσον είναι δικαιοδόχοι σύνταξης.

β) Το Ταμείο δεν καλύπτει τις δαπάνες εγκυμοσύνης και τοκετού των θυγατέρων, ούτε βεβαίως καταβάλλει τα αντίστοιχα επιδόματα για τη μητέρα και το νεογνό.

γ) Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν στην αντίληψη του Ταμείου περισσότερα από δύο μέλη της πατρικής οικογένειας του αμέσως ασφαλισμένου.

δ) Για την υπαγωγή στο Ταμείο των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό προσώπων απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική αίτηση του αμέσως ασφαλισμένου μέλους.

ε) Γονείς δεν δικαιούνται περίθαλψης για βαρύ ανίατο νόσημα, αν αυτό προϋπήρχε της υπαγωγής τους στο Ταμείο.

6. Για τη συνέχιση της ασφάλισης παιδιών, που συμπλήρωσαν το 21ο  έτος της ηλικίας τους, και για την ένταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία, προσκομίζονται εντός του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους, τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μη προσκόμιση έχει ως συνέπεια την ένταξή τους στην κατηγορία των εργαζομένων με την αυξημένη εισφορά που προβλέπεται από τη διάταξη του εδ. βα της παρ. 6 του άρθρου 12

 

‘Αρθρο 8

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά. α) Ο εργαζόμενος αμέσως ασφαλισμένος υπάγεται αυτοδικαίως στην ασφάλιση του Ταμείου από την ημερομηνία που αναλαμβάνει υπηρεσία με μόνο δικαιολογητικό το έγγραφο ανάληψης υπηρεσίας.

β) Για την εγγραφή  συζύγου   προσκομίζονται,  ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό γεννήσεως και ιατρικό πιστοποιητικό  που θα εκδίδεται  μετά από εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα Πολυϊατρεία του Ταμείου ή, αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, σε Νοσοκομείο που θα υποδεικνύεται από  το Ταμείο και με έξοδά του και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο, ανάλυση αίματος (γενική, ουρία, σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλικερίδια), ανάλυση ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος.

γ) Για την εγγραφή των παιδιών  προσκομίζεται  ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή πράξη ή δικαστική απόφαση  υιοθεσίας, αναγνώρισης, νομιμοποίησης, ανάθεσης επιμέλειας ή μέριμνας.

δ) Για τους γονείς προσκομίζονται πιστοποιητικό γεννήσεως, πιστοποιητικό - αποδεικτικό της συγγένειας από τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και ιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β΄ αυτής της παραγράφου.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση υποβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων και άλλων δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει το δικαίωμα υπαγωγής ή παραμονής στην ασφάλιση του Ταμείου σε συγκεκριμένη κατηγορία.

στ) Το Ταμείο δικαιούται µε αποστολή εγγράφου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος, να ζητεί την προσκόμιση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης του ιδίου ή προστατευόμενων από αυτόν προσώπων στο Ταμείο σε μια από τις προβλεπόμενες κατηγορίες. Η άρνηση του ενδιαφερόμενου να προσκομίσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή η επιστροφή της επιστολής ανεπίδοτης λόγω αλλαγής διευθύνσεως, άγνωστης στις υπηρεσίες του Ταμείου, έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Χρόνος υποβολής της αίτησης. αα) Για τα μέλη της ίδιας ή της πατρικής οικογένειας που υπάρχουν κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας του εργαζομένου, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί  εντός έτους από την ανάληψη της υπηρεσίας. αβ) Για τα μέλη της ίδιας ή πατρικής οικογένειας που αποκτώνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας η αίτηση υπαγωγής στο Ταμείο πρέπει να υποβληθεί εντός έτους από την απόκτηση του νέου μέλους.

β) Σύζυγος που δεν έχει ασφαλιστεί στο Ταμείο λόγω εργασίας και ασφάλισης σε άλλο φορέα, μπορεί να υπαχθεί αν πάψει να εργάζεται και απωλέσει το δικαίωμα περίθαλψης από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα και το ζητήσει με αίτηση που θα υποβληθεί εντός έτους από την ημέρα διακοπής εργασίας. Η κάλυψή του όμως, από το Ταμείο αρχίζει από την ημέρα που ο άλλος φορέας αδυνατεί, σύμφωνα με τον Κανονονισμό του, να του παρέχει περίθαλψη.

γ) Τέκνο που έχει ασφαλιστεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, δύναται να υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου, ακόμη και μετά την πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 8 παρ. 2 εδ. αα και αβ, εάν η άσκηση της αποκλειστικής επιμέλειας του προσώπου του ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον γονέα – άμεσα ασφαλισμένο του Ταμείου. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προθεσμία αρχίζει από τη διακοπή της ασφάλισής του από τον άλλο φορέα.

δ) Οι παραπάνω προθεσμίες, μέσα στις οποίες πρέπει να υποβληθεί η αίτηση, αν δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη, είναι αποσβεστικές του δικαιώματος υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου.

3. ‘Εναρξη κάλυψης. α) Για τον εργαζόμενο η περίθαλψη αρχίζει από την  ημέρα που αναλαμβάνει υπηρεσία.

β) Για τα μέλη της ίδιας οικογένειας που υπάρχουν, η περίθαλψη αρχίζει από την ημέρα υποβολής της αίτησης εγγραφής.

γ) Για τα μέλη της ίδιας οικογένειας που αποκτώνται μετά την πρόσληψη του εργαζομένου, η περίθαλψη αρχίζει, προκειμένου για τη ή το σύζυγο από την ημέρα τέλεσης του γάμου, προκειμένου δε για τα παιδιά από την ημέρα γέννησης ή την ημερομηνία υποβολής στο Ταμείο της πράξης νομιμοποίησης, αναγνώρισης ή υιοθεσίας.

δ) Για τα μέλη της πατρικής οικογένειας η περίθαλψη αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης για την εγγραφή τους στο Ταμείο.

4. Όποιος έχει απολέσει το δικαίωμα υπαγωγής στο Ταμείο λόγω παρελεύσεως της ταχθείσης προθεσμίας για την υποβολή της σχετικής αίτησης, εξαιτίας σπουδαίου λόγου, μπορεί να υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητά την κατ' εξαίρεση υπαγωγή του στο Ταμείο, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής. Στην αίτησή του, οφείλει να επικαλείται και να αιτιολογεί τον σπουδαίο λόγο για τον οποίο δεν άσκησε εμπροθέσμως το δικαίωμά του. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τη σχετική αίτηση καθώς επίσης και την πρότασή του επ' αυτής, στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

 

 

‘Αρθρο 9

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Οριστική Διακοπή. α) Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθ. 5 παρ. 1, η παροχή περίθαλψης στους εργαζόμενους αμέσως ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα απ’ αυτούς πρόσωπα, παύει οριστικώς με τη λύση, για οποιοδήποτε λόγο, της εργασιακής τους σχέσης με τον εργοδότη τους, πλην και αν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.

Αν ο λόγος λύσης της εργασιακής σχέσης ήταν η απόλυση και αυτή ακυρωθεί ή ανακληθεί, τόσο ο ίδιος ο αμέσως ασφαλισμένος όσο και τα μέλη της οικογένειάς του, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 έχουν δικαίωμα, υπάγονται και πάλι στην ασφάλιση του Ταμείου. Το Ταμείο δεν καλύπτει τις δαπάνες για περίθαλψη του χρόνου που μεσολάβησε.

β) Ο ενήλικας ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο.

γ) Η μετά από αίτηση του ιδίου διαγραφή του αμέσως ασφαλισμένου έχει ως επακόλουθο τη διαγραφή και των προστατευόμενων από αυτόν μελών της ίδιας και της πατρικής του οικογένειας.

δ) Ασφαλισμένος που διαγράφηκε με αίτησή του, αν δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο Καταστατικό αυτό, δεν μπορεί να υπαχθεί και πάλι στην ασφάλιση του Ταμείου.

ε)  Ο αμέσως ασφαλισμένος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του ετέρου των συζύγων και επίσης  τέκνου του που δεν  συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανάπηρο,  εκτός και  αν καλύπτεται από άλλο φορέα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.

στ) Μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή  παιδιών , που φοιτούν σε παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,  καθώς και των παιδιών που υπηρετούν ως Εθελοντές πενταετούς θητείας.

ζ) Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 5, παύει οριστικώς η παροχή περίθαλψης στο σύζυγο ή τη σύζυγο του αμέσως ασφαλισμένου από την ημέρα έκδοσης του διαζευκτηρίου ή από την ημέρα υποβολής από τον άμεσα ασφαλισμένο  αίτησης διαγραφής εμμέσως ασφαλισμένου πρώην συζύγουτου στην περίπτωση του άρθρου 5 πρ. 4 εδ. α΄.

η) Παύει, επίσης, οριστικώς η παροχή περίθαλψης των παιδιών, όταν υπάρχει έστω και μία από τις περιπτώσεις που εμποδίζουν την εγγραφή τους στο Ταμείο (γάμος, συμπλήρωση ανωτάτου ορίου ηλικίας κλ.π.).

θ) Παύει ακόμη οριστικώς η παροχή περίθαλψης στον ασφαλισμένο που τιμωρήθηκε μετά από τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση με ποινή οριστικής διαγραφής. Η οριστική διαγραφή του αμέσως ασφαλισμένου για πειθαρχικό παράπτωμα συνεπάγεται και την απασφάλιση των προστατευόμενων από αυτόν προσώπων.

2. Προσωρινή Διακοπή. α) Διακόπτεται η παροχή περίθαλψης στον ασφαλισμένο που τιμωρήθηκε για πειθαρχικό του παράπτωμα, σε βάρος του Ταμείου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, για χρόνο ίσο με την επιβληθείσα, με τελεσίδικη απόφαση, πειθαρχική ποινή. Οι συνέπειες της πειθαρχικής ποινής δεν επηρεάζουν τα υπόλοιπα ασφαλισμένα μέλη της αυτής οικογένειας, ενώ η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τους προσωρινώς διαγραφομένους συνεχίζεται κανονικώς.

β) Ο μη συνταξιούχος αμέσως ασφαλισμένος, που λόγω άδειας (γονικής, εκπαιδευτικής κ.λ.π.) χωρίς αποδοχές, επιθυμεί τη διακοπή της ασφάλισης του ιδίου ή και των προστατευόμενων απ’ αυτόν προσώπων, υποβάλει στο Ταμείο σχετική αίτηση και παραδίδει προσωρινώς τα βιβλιάρια ασθενείας. Διαφορετικά οφείλει τις εισφορές εργοδότη, ιδίου και προστατευόμενων μελών. Μπορεί όμως να ζητήσει τη συνέχιση της ασφάλισής του, καταβάλλοντας τις εισφορές μετά τη λήξη της άδειάς του με τρόπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Εργαζόμενος που τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Όργανο του εργοδότη του με ποινή προσωρινής παύσης και κατά το χρόνο έκτισης της ποινής του δεν μισθοδοτείται αν επιθυμεί την συνέχιση της κάλυψης του ιδίου και των προστατευόμενων από αυτόν προσώπων,  οφείλει να το δηλώσει στο Ταμείο, αποδεχόμενος την καταβολή από αυτόν των ανάλογων εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαφορετικά διακόπτεται η ασφάλιση.

3. Χρόνος έναρξης της διακοπής.

Η διακοπή των ασφαλιστικών παροχών στα προστατευόμενα μέλη, λόγω ανάληψης από αυτά εργασίας, αρχίζει από το χρόνο έναρξης της κάλυψης τους από το νέο ασφαλιστικό φορέα, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των έξι μηνών από την ημέρα ανάληψης εργασίας.

 

 

 

Αρθρο 10

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

1. Εργαζόμενοι που γίνονται συνταξιούχοι παραμένουν ασφαλισμένοι, εκτός αν δηλώσουν γραπτά ότι επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Ταμείο.

2. Η/Ο σύζυγος, δικαιοδόχος σύνταξης ασφαλισμένου που πέθανε, συνεχίζει να υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου, εκτός αν δηλώσει γραπτά ότι επιθυμεί τη διαγραφή του από το Ταμείο.

3. Τα μέλη της ίδιας ή της πατρικής οικογένειας του αμέσως ασφαλισμένου που πέθανε, χωρίς να τα γράψει στο Ταμείο όσο ήταν στη ζωή μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, δεν μπορούν να γραφούν, ανεξαρτήτως του αν παίρνουν ή όχι  σύνταξη. Εξαιρούνται τα παιδιά που τυχόν θα γεννηθούν μετά το θάνατό του, λόγω εγκυμοσύνης που προϋπήρχε.

4α) Παιδιά και μέλη πατρικής οικογένειας του αμέσως ασφαλισμένου  τα οποία ήσαν γραμμένα στο Ταμείο πριν από το θάνατό του, εξακολουθούν να υπάγονται στην αντίληψη του Ταμείου, με τους όρους και τους περιορισμούς των προηγούμενων διατάξεων του Καταστατικού αυτού (ηλικία, εργασία κλπ.), ανεξαρτήτως του αν δικαιούνται σύνταξης.

β)  Ανάπηρα παιδιά συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένα και μετά το θάνατο των γονιών τους εφόσον συνταξιοδοτούνται.

5. Επανένταξη. α)Μπορεί να ζητηθεί η επανεγγραφή στο Ταμείο συζύγου που είχε διακόψει την ασφάλισή του στο Ταμείο, ή δεν είχε εγγραφεί, λόγω εργασίας και αντίστοιχης ασφάλισης σε άλλο φορέα, εάν παύσει να εργάζεται και δεν καλύπτεται από τον σχετικό με την προηγούμενη εργασία  του ασφαλιστικό φορέα, εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημέρα λύσης της εργασιακής σχέσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί εισφορά ίση με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το χρόνο παύσης της κάλυψής του από τον προηγούμενο ασφαλιστικό του φορέα.

βα) Αν ο γάμος των παιδιών λυθεί, μπορούν να ξαναγραφτούν στο Ταμείο με τις προϋποθέσεις πάντοτε των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7, αν το δηλώσουν μέσα σε τρείς μήνες από την ημέρα λύσης του γάμου.

ββ) Μπορεί να ζητηθεί επανεγγραφή στο Ταμείο παιδιών που έπαυσαν να εργάζονται και έμειναν ανασφάλιστα, πάντοτε μέχρι την ηλικία του 35ου έτους, με την προσκόμιση βεβαίωσης του τελευταίου εργοδότη τους και του προηγούμενου ασφαλιστικού του φορέα από τα οποία φαίνεται ότι δεν καλύπτονται.

βγ) Αν διακοπεί η φοίτηση των παιδιών που φοιτούν σε παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ή λήξει η θητεία, των παιδιών που υπηρετούν ως εθελοντές πενταετούς θητείας μπορεί,  με τις γενικές προϋποθέσεις και μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη διακοπή ή τη λήξη της θητείας, να ζητηθεί η επανεγγραφή τους στο Ταμείο, εφόσον καταβληθεί ποσό ίσο με το μισό των εισφορών που αναλογούσαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη διακοπή.

 Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορούν να επανεγγραφούν παιδιά που λύθηκε η εργασιακή τους σχέση και έμειναν εκ του λόγου αυτού ανασφάλιστα, μετά από προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του μέχρι τότε ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν καλύπτονται πλέον.

 

‘Αρθρο 11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Οι ασφαλισμένοι, κυρίως οι αμέσως, έχουν υποχρέωση, εντός  δύο μηνών και με γραπτή τους δήλωση, να γνωστοποιούν στο Ταμείο κάθε μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης που μπορεί να έχει  οποιαδήποτε συνέπεια για το Ταμείο (γάμος παιδιών, διαζύγιο, συμπλήρωση ορίου ηλικίας κ.λ.π.). Η έμμεση γνώση του Ταμείου δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά απαιτείται πάντοτε γραπτή δήλωση του μέλους.

2. Αν η δήλωση δεν υποβληθεί εντός του διμήνου, οι εισφορές που εισπράχθηκαν μέχρι το χρόνο που υποβλήθηκε στο Ταμείο η γραπτή δήλωση δεν επιστρέφονται, ασχέτως αν έγινε ή όχι χρήση παροχών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της  μεταβολής και της  ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.

3. Η με σκοπό την αποφυγή εισφοράς ή αυξημένης εισφοράς απόκρυψη μεταβολής στην κατάσταση του ασφαλισμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, συνεπάγεται την είσπραξη της επιπλέον εισφοράς αναδρομικώς αφότου ήταν απαιτητή και στο διπλάσιο.

4α) Αν οι γονείς ασφαλισμένου παιδιού είναι και οι δύο αμέσως ασφαλισμένοι, σε περίπτωση διάστασής τους, ο από αυτούς γονέας, στον οποίο έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού, έχει δικαίωμα να το εγγράψει στη μερίδα του ως δικό του προστατευόμενο μέλος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο έτερος των συζύγων παύσει, για οποιοδήποτε λόγο, να είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο.

β) Τα προστατευόμενα τέκνα συζύγων αμέσως ασφαλισμένων, εφεξής εγγράφονται υποχρεωτικά στη μερίδα του συζύγου με τις υψηλότερες αποδοχές. Μεταγενέστερη μεταφορά στη μερίδα του άλλου συζύγου γίνεται για σπουδαίο λόγο με κοινή δήλωση των συζύγων και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

‘Αρθρο 12

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Τα ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών του αμέσως  ασφαλισμένου. :

1. Eργοδοτική εισφορά α) Η εργοδοτική εισφορά 6,25% που καταβάλλεται από την Τράπεζα Πειραιώς για τους εργαζομένους σε αυτήν και που μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Διοίκησής της.

β) Η εργοδοτική εισφορά που καταβάλλεται από τις εταιρίες του ομίλου της Πειραιώς ως εργοδοτών των προσώπων του εδ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4, η οποία είναι πάντοτε ανάλογη με αυτήν που καταβάλλει η ΑΤΕ.

γ) Η εργοδοτική εισφορά που καταβάλλεται από τους Οργανισμούς Προσωπικού της Πειραιώς ως εργοδοτών των προσώπων του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 , η οποία είναι πάντοτε ανάλογη με αυτήν που καταβάλλει η Τράπεζα Πειραιώς.

2. Εισφορές εργαζομένων:

α) Εισφορά των τακτικών μελών που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των αποδοχών τους.

β) Ποσοστό 1% επί της αποζημιώσεως που καταβάλλεται για υπηρεσία εκτός έδρας στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου.

γ) Εισφορά 2% επί του συνολικού ποσού που καταβάλλεται στα τακτικά μέλη για τις υπηρεσίες τους ως αποσπασμένων από την ΑΤΕ, στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

γ) Εισφορά των αμέσως ασφαλισμένων του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 οριζόμενη σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των αποδοχών τους.

ε) Εισφορά 1% επί της αποζημιώσεως που καταβάλλεται για υπηρεσία εκτός έδρας των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου.

στ) Εφάπαξ εισφορά οριζόμενη σε ποσοστό 15% επί του συνόλου των αποδοχών που καταβάλλονται στο νεοεγγραφόμενο αμέσως ασφαλισμένο το μήνα υπαγωγής του στην αντίληψη του Ταμείου, παρακρατούμενο  από τις μηνιαίες αποδοχές του.

3. Εισφορά κατά τη διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές.

Ο αμέσως ασφαλισμένος, στον οποίο χορηγήθηκε από τον εργοδότη του άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές, αν επιθυμεί τη συνέχιση της κάλυψής του από το Ταμείο, καταβάλλει την εισφορά εργοδότη και εργαζομενου για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

4. Εισφορά των επιτίμων μελών.

Τα επίτιμα μέλη, εφόσον τους παρέχεται περίθαλψη, καταβάλλουν εισφορά υπολογιζόμενη επί των ακαθάριστων αποδοχών του 25ου κλιμακίου του ενιαίου μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων, ίση με το άθροισμα των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου στην ΑΤΕ.

5.Εισφορά Συνταξιούχων.

α) Εισφορά 2% επί του συνόλου των καταβαλλομένων αποδοχών ή σύνταξης και επικούρησης των εκτάκτων μελών, που δεν μπορεί να υπολείπεται της αντίστοιχης εισφοράς των ακαθάριστων βασικών αποδοχών του 10ου κλιμακίου του κυρίου προσωπικού του ενιαίου μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το υπαγορεύουν οικονομικά δεδομένα, μπορεί να θεσπίσει εισφορά των συνταξιούχων της κατηγορίας του άρθρου 127 του Οργανισμού της ΑΤΕ (ηλικίας μέχρι 65 ετών), εισφορά 2% επί του συνόλου των καταβαλλομένων αποδοχών ή σύνταξης και επικούρησης των εκτάκτων μελών, που δεν μπορεί να υπολείπεται της αντίστοιχης εισφοράς των ακαθάριστων βασικών αποδοχών του 10ου κλιμακίου του κυρίου προσωπικού του μισθολογίου των υπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς.

γ) Εισφορά των συνταξιούχων του άρθρου 5 παρ. 4 οριζόμενη σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των καταβαλλόμενων σύνταξης και επικούρησης.  

δ) Στην περίπτωση που καταβάλλονται εκτός της σύνταξης και αποδοχές από άλλη πηγή, το ποσοστό εισφοράς υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης και όχι αυτής που τυχόν μειώνεται σε εφαρμογή  του νόμου για ανώτατο ύψος αποδοχών.

6. Οι εισφορές των εμμέσως ασφαλισμένων ζώντος του αμέσως ασφαλισμένου.

Τα ποσοστά εισφοράς τους υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών του αμέσως ασφαλισμένου ως εξής :

α) Για συζύγους (άνδρες-γυναίκες) με τις ακόλουθες διακρίσεις.

αα) Για συζύγους (άνδρες-γυναίκες) 0,75% εκτός αν εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι ή μπορούν να ασφαλιστούν στον αντίστοιχο φορέα οπότε είναι 2%.

αβ)Εισφορά 4,5% καταβάλλεται και για σύζυγο που εγγράφεται στο Ταμείο για πρώτη φορά μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας του.

αγ) Περιορίζεται στο 0,75% η εισφορά συζύγου που ήταν ασφαλισμένος παραλλήλως και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα λόγω εργασίας, αν παύσει να εργάζεται και απολέσει εκ του λόγου τούτου το δικαίωμα συνέχισης της ασφάλισής του στον φορέα αυτό.

αδ) Σύζυγος που δεν είχε ασφαλιστεί στο Ταμείο λόγω εργασίας και αντίστοιχης ασφάλισης σε άλλο φορέα ή είχε διακόψει για τον ίδιο λόγο την ασφάλισή της (του) στο Ταμείο, εάν παύσει να εργάζεται και δεν καλύπτεται από τον σχετικό με την προηγούμενη εργασία του ασφαλιστικό φορέα, ασφαλίζεται με εισφορά 4,5%.

β) Για τα παιδιά (τέκνα) με τις εξής διακρίσεις :

βα) Για τα παιδιά (γενικώς) 0,75% εκτός και αν εργάζονται και είναι ασφαλισμένα ή μπορούν ν’ ασφαλιστούν στον αντίστοιχο της εργασίας τους ασφαλιστικό φορέα, συμπλήρωσαν το 26ο έτος της ηλικίας τους, οπότε είναι 2%.

ββ) Για τα ανάπηρα παιδιά χωρίς όριο ηλικίας 0,75%.

γ) Για τα αδέλφια και εγγόνια (που είναι μέχρι την τροποποίηση αυτή  ασφαλισμένα) με τις εξής διακρίσεις  :

γα) Για τα αδέλφια και εγγόνια (γενικώς) μέχρι το 23ο έτος της ηλικίας τους, για τα ανάπηρα χωρίς όριο ηλικίας και γι’ αυτά που σπουδάζουν μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας τους ποσοστό 1,5%.

γβ) Για τα αδέλφια και εγγόνια μετά τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή αν σπουδάζουν μετά τη συμπλήρωση του 26ου έτους, ποσοστό 2,5%.

δ) Για γονείς 4,5% για τον καθένα.

7. Εισφορά εμμέσως ασφαλισμένων δικαιοδόχων σύνταξης.

 α) Η εισφορά των προσώπων της παραγράφου αυτής υπολογίζεται επί της καταβαλλομένης συντάξεως, εφόσον δεν είναι μικρότερη του ποσού των ακαθάριστων αποδοχών του 10ου κλιμακίου του κύριου προσωπικού του μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων, επί των οποίων υπολογίζεται και όταν δεν είναι δικαιοδόχοι σύνταξης.

 β) Η χήρα ή ο χήρος με τις εξής διακρίσεις:

 βα) Η χήρα ή ο χήρος, χωρίς  ασφαλισμένα παιδιά καταβάλλει εισφορά 2%.

ββ) Η χήρα ή ο χήρος με  ασφαλισμένα παιδιά καταβάλλει ως εισφορά  το άθροισμα του ποσοστού 2% πλέον τα ποσοστά καθενός παιδιού της κατηγορίας του (εργαζόμενη ή μη), σύμφωνα με τις διατάξεις του  εδ. β΄ της προηγουμένης παραγράφου (6).  

βγ)  Η χήρα ή χήρος με προσωρινή διακοπή της σύνταξης, λόγω ανάληψης εργασίας, χωρίς  ασφαλισμένα  παιδιά καταβάλλει 2% υπολογιζόμενο επί του συνόλου της σύνταξης και επικούρησης που θα εισέπραττε αν δεν εργαζόταν. Αν, όμως,  συντρέχει με ασφαλισμένα παιδιά, καταβάλλει ως εισφορά  το άθροισμα του ποσοστού 2% πλέον τα ποσοστά όλων των ασφαλισμένων παιδιών, καθενός της κατηγορίας του, υπολογιζόμενο ομοίως.

γ) Τα παιδιά με τις ακόλουθες διακρίσεις.

γα) Παιδιά χωρίς ασφαλισμένους γονείς καταβάλλουν ποσοστό 2% καθένα.

γβ) Παιδιά που συντρέχουν με ασφαλισμένο γονιό καταβάλλουν καθένα το άθροισμα του ποσοστού 2% πλέον τα ποσοστά όλων των παιδιών καθενός της  κατηγορίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του  εδ. β΄ της προηγουμένης παραγράφου.

8. Αυξομείωση εισφορών: Οι  εισφορές των αμέσως και εμμέσως ασφαλισμένων, συνολικώς ή ορισμένες από αυτές,  μπορούν, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξομειώνονται  μέχρι 50% με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς αναδρομική ισχύ.

9. Καθυστέρηση καταβολής εισφορών:

α) Η καθυστέρηση πληρωμής των μηνιαίων εισφορών από τον ασφαλισμένο πλέον των τριών (3) μηνών έχει ως αποτέλεσμα την με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαγραφή του από τα μητρώα του Ταμείου, αν μέσα σε δύο (2) μήνες  από την έγγραφη  και με απόδειξη ειδοποίησή του στη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει, δεν εξοφλήσει την οφειλή του, χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η επιστροφή του εγγράφου ανεπίδοτου, λόγω αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, άγνωστης στην υπηρεσία του Ταμείου.

β) Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως των πειθαρχικών ποινών ή του χρόνου καθυστέρησης, οι καθυστερημένες εισφορές καταβάλλονται εντόκως με το  επιτόκιο απλού Ταμιευτηρίου που ισχύει στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΤΕ προσαυξημένο κατά πέντε (5) μονάδες.

10. Παραγραφή:

α) Η αξίωση επιστροφής εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και αντιθέτως η αξίωση του Ταμείου για την καταβολή εισφορών που δεν εισπράχτηκαν παραγράφονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνεται  πενταετία.

β) Οι εκατέρωθεν απαιτήσεις, εντός πάντοτε των χρονικών ορίων που προσδιορίζονται από το προηγούμενο εδάφιο, είναι έντοκες με επιτόκιο Ταμιευτηρίου της Τράπεζας Πειραιώς ΑΤΕ κατά το χρόνο έγερσης της αξίωσης.

γ) Το κόστος των  παροχών σε μη δικαιούμενους αναζητείται με βάση τις διατάξεις περί  αδικαιολογήτου πλουτισμού του Αστικού Κώδικα. Ο αμέσως ασφαλισμένος ευθύνεται εις ολόκληρο, αν, παρά την υποχρέωσή του, δεν ενημέρωσε το Ταμείο για την μεταβολή.

 

    

΄Αρθρο 13

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ

1.Η πρόσοδος από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων ή από άλλη νόμιμη αιτία, όπως κληρονομία, δωρεά κλ.π.

2. Οι κληρονομίες, οι κληροδοσίες και οι δωρεές με τρόπο γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 30 παρ. 2.  Δωρεές στο Ταμείο δεν γίνονται δεκτές, αν δεν προκύπτει καθαρά η ταυτότητα του δωρητή.

3. Οι κληρονομίες κλπ. που καταλείπονται στο Ταμείο γίνονται αποδεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.

4. Τα περιουσιακά στοιχεία που καταλείφθηκαν ή δωρήθηκαν στο Ταμείο για ορισμένο σκοπό και την πρόσοδο απ΄ αυτά διαχειρίζεται χωριστά το Ταμείο και τα διαθέτει αποκλειστικώς για το σκοπό που ορίστηκε, σύμφωνα και με τους όρους του δωρητή ή του διαθέτη. 

 

‘Αρθρο 14

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

1. Το Ταμείο τηρεί Τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους κατατίθενται τα έσοδά του από οποιαδήποτε πηγή. Η κίνηση των Λογαριασμών αυτών γίνεται με εντάλματα ή επιταγές ή εντολές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή μετά από εξουσιοδότησή τους από τα αρμόδια ‘Οργανα του Ταμείου.

2. Κατά το κλείσιμο των εργασιών της ημέρας δεν επιτρέπεται να παραμένει υπόλοιπο σε χρήματα μεγαλύτερο του εικοσαπλάσιου των ακαθάριστων αποδοχών του υπαλλήλου του πρώτου κλιμακίου του ενιαίου μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων ή σε περίπτωση διαφορετικής ρύθμισης του ανάλογου ποσού.

3.Τα χρεόγραφα και αξιόγραφα κατατίθενται για φύλαξη σε Τράπεζα.

 

 

‘ Αρθρο 15

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

1. Επενδύσεις: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, μπορεί να επενδύει σε χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες, ομόλογα κρατικών τραπεζών, έντοκα γραμμάτια δημοσίου, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα) ποσά από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου και να τα αποσύρει ή να τα ρευστοποιεί.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην αγοραπωλησία ακινήτου, αν η αξία του δεν υπερβαίνει το 2% του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους,  με τη σύμφωνη απόφαση τουλάχιστον δέκα (10) μελών του. Διαφορετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

γ) Για την αγορά κινητών πραγμάτων (μηχανολογικού και ιατρικού εξοπλισμού), αν η δαπάνη δεν υπερβαίνει το 1/100 του προϋπολογισμού, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Για επιπλέον δαπάνη αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

δ) Μπορεί επίσης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την από κοινού με Ταμεία άλλων Τραπεζών (Εθνικής, Ελλάδας κλπ.) απόκτηση κλινικής, οίκων ευγηρίας, παιδικών κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων αιμοκάθαρσης, σταθμών αιμοδοσίας, μονάδων αξονικών και μαγνητικών τομογράφων και άλλων παρεμφερών κέντρων, χωρίς να αποκλείεται η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων από μόνο το Ταμείο, στο μέτρο των δυνατοτήτων του.

2. Αντασφαλίσεις: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει σε ομαδικές ασφαλίσεις ή αντασφαλίσεις των ασφαλισμένων του στην Αγροτική Ζωής ή αλλού.

‘Αρθρο 16

     ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται :

α) Με σκοπό την επίτευξη μη δικαιούμενης παροχής στον αιτούντα ή άλλο υποβολή ανακριβών ή ψευδών δικαιολογητικών, απόκρυψη οποιασδήποτε μεταβολής που έχει επέλθει στην ασφαλιστική κατάσταση του μέλους, η παρεμβολή προσκομμάτων ή δυσχερειών στον έλεγχο που διενεργείται από τα εντεταλμένα ‘Οργανα του Ταμείου, η άρνηση παροχής αιτούμενων πληροφοριών ή η παροχή ανακριβών πληροφοριών και γενικώς κάθε, από πρόθεση, πράξη ή παράλειψη που έχει δυσμενείς συνέπειες για το Ταμείο.

β) Η από τα μέλη των Οργάνων του Ταμείου σύναψη με αυτό οποιασδήποτε σύμβασης που έχει ως συνέπεια την επίτευξη κέρδους ή αμοιβής, καθώς και η λήψη χρηματικού ποσού ή άλλου πράγματος ως προμήθειας ή δώρου για οποιαδήποτε συναλλαγή του Ταμείου.

γ) Η σκόπιμη από τα μέλη των Οργάνων του Ταμείου παράθεση ψευδών γεγονότων και στοιχείων στις εκθέσεις τους προς τις Συνελεύσεις ή η απόκρυψη παρόμοιων στοιχείων.

δ) Η από βαριά αμέλεια πράξη ή παράλειψη ασφαλισμένου, η οποία έχει ως συνέπεια την πρόκληση υλικής ζημίας ή ηθικής βλάβης στο Ταμείο.

ε) Η καθυστέρηση της εξόφλησης οφειλών προς το Ταμείο, από οποιαδήποτε αιτία και να προέρχεται με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 12.

στ) Η ανάρμοστη διαγωγή προς τη Διοίκηση και τα άλλα ΄Οργανα του Ταμείου.

2. Πειθαρχικές ποινές : Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε όλους τους αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένους, αν υπέπεσαν σε κάποιο από τα παραπτώματα της παρ.1, είναι :

α) Η έγγραφη παρατήρηση.

β) Χρηματικό πρόστιμο μέχρι του ποσού των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών του τελευταίου κλιμακίου του ενιαίου μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων.

γ) Η προσωρινή διαγραφή μέχρι και 6 μηνών.

δ) Η οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Ταμείου.

ε) Για τα παραπτώματα της περίπτωσης του εδ. στ’ της παρ. 1 επιβάλλονται ποινές μόνο των εδ. α’ και β’ της παραγράφου αυτής.

3. Πειθαρχική δίωξη. Την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να αναθέσει σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθυντή τη συγκέντρωση των στοιχείων ή τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων σχετικών με την κατηγορία.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθυντής, στον οποίο ανατέθηκε η συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων, καλεί στη συνέχεια τον ασφαλισμένο που βαρύνεται με κατηγορία να υποβάλει έγγραφες εξηγήσεις, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών που αρχίζει από την επομένη της επίδοσης σ’ αυτόν σχετικής κλίσης στην οποία διατυπώνεται η κατηγορία. Ο εγκαλούμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των εγγράφων του φακέλου ή και φωτοαντίγραφα αυτών. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, και ανεξαρτήτως του άν ο εγκαλούμενος υπέβαλε ή όχι έγγραφες εξηγήσεις, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει την υπό κρίση υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Πειθαρχικά ´Oργανα του Ταμείου είναι :

α) Πρωτοβάθμιο. Ως πρωτοβάθμιο πειθαρχικό ‘Οργανο, αρμόδιο για την εξέταση της κατηγορίας που αποδίδεται στον ασφαλισμένο και για την επιβολή σ’ αυτόν ανάλογης προς το παράπτωμά του πειθαρχικής ποινής, αν κριθεί η κατηγορία βάσιμος, λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφασή του, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, είναι πάντοτε αιτιολογημένη.

β) Δευτεροβάθμιο. Ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο λειτουργεί η Γενική Συνέλευση, η οποία εξετάζει την υπόθεση μετά από προσφυγή του ασφαλισμένου που τιμωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Προσφυγή

Ο ασφαλισμένος που τιμωρήθηκε από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό ‘Οργανο δικαιούται, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ημέρας που του επιδόθηκε η πειθαρχική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ασκήσει προσφυγή στη Γενική Συνέλευση με έγγραφο που κατατίθεται στο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει την προσφυγή στα θέματα της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πλην της Καταστατικής. Κατ΄αυτήν καλείται, προ τριών τουλάχιστον ημερών, ο προσφεύγων να παρουσιαστεί, εφόσον το επιθυμεί, να αναπτύξει τις απόψεις του.

6. Εισφορές τιμωρηθέντων. Αν ο ασφαλισμένος τιμωρήθηκε με προσωρινή διακοπή της ασφάλισής του, υποχρεούται, για τον αντίστοιχο χρόνο, να καταβάλλει κανονικώς τις εισφορές του.

7. Παραπτώματα μελών των Οργάνων. Τα παραπτώματα των μελών όλων των Οργάνων του Ταμείου εξετάζονται  σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από τη Γενική Συνέλευση. Την πειθαρχική δίωξη στην προκειμένη περίπτωση ασκεί, μετά από μυστική ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν αυτός που υπέπεσε σε παράπτωμα είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δε συμμετέχει στη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

 

        ΜΕΡΟΣ Β΄

         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

                                                     ‘Αρθρο 17

                                                 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ανώτατο και κυρίαρχο Όργανο του Ταμείου είναι η Γενική Συνέλευση. Τα άλλα Όργανα του Ταμείου διακρίνονται σε Διοικητικά, Διαχειριστικά, Ελεγκτικά και Συμβουλευτικά.

1. Διοικητικό Όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα Διαχειριστικά είναι :

α) Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών  (Ε.Λ.Ε.Μ.).

β) Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ειδικού Λογαριασμού Αποκατάστασης Τέκνων (Ε.Λ.Α.Τ.) και

γ) Η Διαχειριστική Επιτροπή του Πολυϊατρείου Θεσ/νίκης (Δ.Ε.Π.Ο.Θ.).

3. Ελεγκτικό Όργανο είναι η Ελεγκτική Επιτροπή.

4. Συμβουλευτικά είναι :

α) Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις των τακτικών μελών.

β) Οι Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές Υπηρεσιακών Μονάδων (ΤΥΕΥΜ).

 

 

‘Αρθρο 18

ΘΗΤΕΙΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Θητεία - Χαρακτήρας - Αξιώματα.

α) Η θητεία των μελών όλων των Οργάνων είναι τριετής.

β) Τα παραπάνω Όργανα ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και τους αντίστοιχους Κανονισμούς, μέχρι την εκλογή και ανάληψη καθηκόντων από τα νέα Οργανα που θα προκύψουν από εκλογές. Κανένα μέλος από όλα τα Όργανα του Ταμείου  δεν αμείβεται. Η εκλογή ή ο διορισμός τους έχει χαρακτήρα τιμητικό.

2. Επανεκλογή: α)Στις Διαχειριστικές Επιτροπές και την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να εκλεγούν τα μέλη μέχρι δύο συνεχείς θητείες για όλα τα Όργανα αυτά. Η επανεκλογή τους επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση διετίας από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους. Έχουν δικαίωμα όμως, να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διάταξη του επομένου εδαφίου. 

 β)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν μόνον  για μια ακόμη συνεχή θητεία για το Όργανο αυτό. Η επανεκλογή τους επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση διετίας από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους.

γ)Τα μέλη όλων των Οργάνων του Ταμείου δεν θεωρείται ότι εξέτισαν ολόκληρη θητεία, αν αυτή δεν είναι τουλάχιστον διετής.

δ) Οι επιλαχόντες, που αντικατέστησαν σε συγκεκριμένο όργανο πρόσωπα που εξέπεσαν από αυτό επειδή απώλεσαν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Ταμείου, δεν θεωρείται ότι εξέτισαν ολόκληρη θητεία,  αν αυτή δεν είναι τουλάχιστον διετής. 

ε) Πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη των Διοικητικών και Διαχειριστικών Οργάνων δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της αμέσως επομένης περιόδου από τη λήξη της θητείας τους, και αν ακόμη η θητεία τους αυτή  ήταν η πρώτη.

3. Προσόντα - Κωλύματα - Αξιώματα

α) Τα μέλη των Οργάνων του Ταμείου πρέπει να είναι ‘Ελληνες υπήκοοι, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσιδίκως για πειθαρχικό τους παράπτωμα προς το Ταμείο και να μην έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη ποινική απόφαση για οικονομικές ατασθαλίες σε βάρος της πρώην ΑΤΕ ή της Τράπεζας Πειραιώς. Επίσης, πρέπει κατά την εκλογή ή το διορισμό τους να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και τρία τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.

β) Ακόμη, τα μέλη των Οργάνων, δεν πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με το δεσμό του γάμου, ούτε με συγγένεια εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και σε πλάγια γραμμή έως το δεύτερο βαθμό. Μέλη που διορίστηκαν ή εκλέχτηκαν αν και έχουν τα πιο πάνω κωλύματα, αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα επιλαχόντα ή αναπληρωματικά τους. Το ίδιο ισχύει, και όταν τα κωλύματα ανακύψουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Στην περίπτωση κωλυμάτος λόγω συγγένειας αντικαθίσταται το μέλος εκείνο που συγκέντρωσε  κατά την εκλογή του τις ολιγότερες ψήφους.

4. Αντικατάσταση μελών των Οργάνων. Μέλη όλων των Οργάνων του Ταμείου που είτε απουσίασαν αδικαιολογήτως από τρείς συνεχείς συνεδριάσεις ή από έξι συνολικώς κάθε έτος είτε παραιτήθηκαν ή εξέπεσαν, αντικαθίστανται ως εξής :

α) Τα διορισμένα μέλη από τα επίσης διορισμένα αναπληρωματικά μέλη.

β) Τα εκλεγμένα μέλη από τους ανακηρυχθέντες από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιλαχόντες των αντίστοιχων Οργάνων του ίδιου ψηφοδελτίου κατά σειρά επιτυχίας.

5. Διορισμός μη εκλεγμένων μελών. Τα μέλη των Οργάνων του Ταμείου που δεν προέρχονται από εκλογές ορίζονται εντός  δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση  της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των αποτελεσμάτων των εκλογών και μετά από έγγραφη  υπόμνηση των αντίστοιχων φορέων από τις υπηρεσίες του Ταμείου.  Αν μετά την παρέλευση του 10ημέρου δεν έχει γίνει ο διορισμός, τα ‘Οργανα λειτουργούν με τα υπόλοιπα μέλη, θεωρουμένου ότι έχουν συγκροτηθεί νομίμως. Αν παρέλθει τρίμηνο και δεν έχει ακόμη γίνει ο διορισμός, τα ‘Οργανα συμπληρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Παρουσία αντιπροσώπων. Στις συνεδριάσεις όλων των Οργάνων του Ταμείου καλείται να παρευρίσκεται, με γνώμη και χωρίς δικαίωμα ψήφου,  εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΑΤΕ  - Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ).

 

       Αρθρο 19

       ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Οι γεωγραφικές περιφέρειες καθορίζονται ως εξής :

α) Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

β) Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

γ) Ήπειρος, Κέρκυρα, Παξοί, Αιτωλοακαρνανία και Λευκάδα.

δ) Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά Ελλάδα.

ε) Πελοπόννησος, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος και Ιθάκη.

στ) Νησιά Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

ζ) Κρήτη.

 

‘Αρθρο 20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Μέλη Δ.Σ. Το Ταμείο διοικείται από δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από ένδεκα (11))τακτικά και δύο (2) έκτακτα (συνταξιούχους) μέλη, που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 και επόμενα.

2. Συγκρότηση Δ.Σ. Το Δ.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τους Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, το Γεν.Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη ως Συμβούλους.

3. Προεδρείο Δ.Σ.  Ο Πρόεδρος,   οι Αντιπρόεδροι,    ο Γενικός Γραμματέας και ο

Αναπληρωτής  Γενικός  Γραμματέας  αποτελούν το  “Προεδρείο”  του  Διοικητικού

Συμβουλίου.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακήρυξή τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία του μέλους που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς  προτίμησης  από τα τακτικά μέλη από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφισε, καλούνται και συνεδριάζουν υπό την Προεδρία του με μοναδικό θέμα τη συγκρότησή τους σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία το Προεδρείο. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους.

Τα προερχόμενα από τους συνταξιούχους μέλη, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά όχι του εκλέγεσθαι.

‘ Αρθρο 21

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ -

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα τουλάχιστον και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από Συμβούλους, ο αριθμός των οποίων θα είναι ίσος με το ένα τρίτο τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών, παραλειπομένου του κλάσματος, συν ένα, με έγγραφη αίτηση απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνονται τα θέματα που επιθυμούν να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για να συνεδριάσει μέσα στις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες.

2. Πρόσκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με έγγραφη πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως επίσης ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Μπορεί όμως να συντελεστεί και με αποστολή τηλεγραφήματος ή τηλεομοιοτυπίας (FAX) στον τόπο της εργασίας τους. Για έκτακτες συνεδριάσεις προσκαλούνται τα μέλη 24 ώρες πριν, ακόμη και δια τηλεφώνου. Η πρόσκληση, αν δεν γίνεται τηλεγραφικώς, επιδίδεται με έναν από τους υπαλλήλους του Ταμείου.

Εάν είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα από αυτά δεν έχει αντίρρηση, μπορούν να συμπεριληφθούν στη συζήτηση και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και να ληφθούν αποφάσεις επ’ αυτών.

3. Απαρτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως αν παρευρίσκεται αριθμός Συμβούλων, τουλάχιστον ίσος με το μισό του όλου αριθμού των μελών, παραλειπομένου του κλάσματος, συν ένα. Μέλος που παρίσταται στη συνεδρίαση δε μπορεί να προβάλει ακυρότητα εκ του λόγου ότι δεν κλήθηκε καθόλου ή κλήθηκε παράτυπα ή εκπρόθεσμα. Η παράσταση με αντιπρόσωπο αποκλείεται.

4. Αποφάσεις. α) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα παραπέμπεται σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάχθηκε η ψήφος του Προέδρου.

β) Επί προσωπικών θεμάτων των μελών των Οργάνων του Ταμείου και θεμάτων που έχουν σχέση με τις πειθαρχικές διατάξεις του Καταστικού αυτού, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Με μυστική επίσης  ψηφοφορία  λαμβάνονται αποφάσεις αν ζητηθεί από Συμβούλους, ο αριθμός των οποίων θα είναι ίσος με το ένα δεύτερο του όλου αριθμού των μελών, παραλειπομένου του κλάσματος, συν ένα.

5. Πρακτικά. α) Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρόχειρα στενογραφημένα ή μαγνητοφωνήμενα πρακτικά και καταχωρίζονται σε περίληψη οι απόψεις που διατυπώνουν τα μέλη και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Τα πρακτικά αυτά, αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης, μονογράφονται και φυλάσσονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως δε επόμενη συνεδρίαση τα καθαρογραμμένα και σε περίληψη διατυπωμένα πρακτικά διαβάζονται, επικυρώνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση στην οποία αναφέρονται, όπως επίσης και από αυτόν που τήρησε τα πρακτικά. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει εγγράφως την αυτούσια καταχώριση των απόψεών του.

β) Αν τα πρακτικά περιέχουν πράγματα που δεν έγιναν ή γνώμη που δεν διατυπώθηκε ποτέ ή διατυπώθηκε ανακριβώς, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει τη διευκρίνιση και αναδιατύπωση του επίμαχου σημείου. Αδικαιολόγητη άρνηση υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών απαγορεύεται, εκτός και αν προσβληθούν ως πλαστά.

γ) Μετά την επικύρωση και υπογραφή των καθαρογραμμένων πρακτικών και αφού δεν διατυπώθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση ή επιφύλαξη, τα πρόχειρα πρακτικά που τηρήθηκαν καταστρέφονται και ισχύουν τα καθαρογραμμένα, τα οποία, κατά αμάχητο τεκμήριο, θεωρούνται αληθινά.

δ) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών χορηγούνται στους Συμβούλους, εφόσον το ζητήσουν. Τα πρακτικά που ζητούνται από μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγούνται, με απόφασή του, σ΄όσους έχουν έννομο συμφέρον.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χρησιμοποιεί ως Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών του υπάλληλο του Ταμείου.

 

 

‘Αρθρο 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αρμοδιότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ταμείο, διαχειρίζεται την περιουσία και τα συμφέροντά του και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπλήρωση των σκοπών του, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό και στη νομοθεσία περί Σωματείων. Ειδικότερα :

α) Συντάσσει κάθε έτος τον Ισολογισμό και Απολογισμό της χρήσης που έληξε και τον Προϋπολογισμό της χρήσης που αρχίζει (αναφέροντας αναλυτικά τα έσοδα και τις δαπάνες), τους οποίους και υποβάλλει μαζί με την έκθεση Ελεγκτών και την έκθεση πεπραγμένων του στη Γενική Συνέλευση στην οποία λογοδοτεί για όλα τα θέματα.

β) Καθορίζει, μέσα στα πλαίσια του παρόντος, του Κανονισμού Περίθαλψης και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, την έκταση των παροχών προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου και την τυχόν αυξομείωση των εισφορών τους.

γα) Καταρτίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το Οργανόγραμμα και την αντίστοιχη διάρθρωση των Διοικητικών και Υγιειονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου.

γβ)  Διαπραγματεύεται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Ταμείο τον Κανονισμό Εργασίας, και τις Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

δ) Αποφασίζει, με βάση καθορισμένα κριτήρια, για τις προσλήψεις, τις εντάξεις, τις τοποθετήσεις και τις απολύσεις του προσωπικού του Ταμείου (συμπεριλαμβανομένων και των Λογαριασμών του) οποιασδήποτε ειδικότητας και καθορίζει τους όρους εργασίας του.

ε) Εκτελεί τον Προϋπολογισμό, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, και αποφασίζει την πραγματοποίηση επενδυτικών δαπανών (αγορά κινητών πραγμάτων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, κατασκευών και επισκευών κ.λ.π), εφόσον το ύψος της καθεμιάς  δεν υπερβαίνει το ένα εκατοστό (1/100) του προϋπολογισμού.

‘Εκτακτη δαπάνη που δεν προϋπολογίστηκε ή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ή τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται μόνο για τον τομέα περίθαλψης ή και για άλλους εξαιρετικούς λόγους με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του για την οποία γίνεται ειδική μνεία στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

στ) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις του Ταμείου.

ζ) Συντάσσει σχέδια τροποποίησης του Καταστατικού και των Κανονισμών του Ταμείου και, μετά την ψήφισή τους, φροντίζει για τη δημοσίευσή τους, όταν αυτό απαιτείται κατά το νόμο, και τη διανομή των τροποποιημένων Καταστατικού και Κανονισμών στα μέλη.

2. Συλλογική ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, ενεργούν συλλογικά. Ατομικές επεμβάσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του Ταμείου, χωρίς να έχουν αρμοδιότητα, δεν επιτρέπονται.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό. Ευθύνονται, όμως, μόνο για τις αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδριάσεις, στις οποίες παρευρέθηκαν και συμφώνησαν. Δεν ευθύνεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν παραστάθηκε ή διαφώνησε και η διαφωνία του βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

3. Επιτροπές. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί Επιτροπές, είτε από μέλη του είτε από υπηρεσιακούς παράγοντες είτε και από απλά μέλη του Ταμείου, για την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του. Η σύνθεση και η λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζεται με ειδικότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πορίσματα των Επιτροπών αυτών τίθενται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και, εφόσον επικυρωθούν απ΄αυτό, επέχουν ισχύ αποφάσεών του.

4. Πειθαρχική δικαιοδοσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος μέλους του Ταμείου, μετά από λεπτομερειακή εξέταση των σε βάρος του αιτιάσεων, αποφασίζει την απαλλαγή του ή, αν κριθούν βάσιμες οι αιτιάσεις, του επιβάλλει ανάλογη προς τον παράπτωμά του ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

5. Παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, χωρίς ψήφο, και ο Διευθυντής του Ταμείου ή ο Αναπληρωτής του ή ο Προϊστάμενος εισηγητής των αντίστοιχων θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Επί ειδικών, όμως, θεμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του Διευθυντή ή των άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

    ‘Οταν συζητά το Διοικητικό Συμβούλιο αιτήματα των εργαζομένων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση και έχουν υποβληθεί εγγράφως μέσω του Σωματείου τους, καλείται και παρευρίσκεται και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ταμείο.

6. Απόσπαση μελών Προεδρείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ζητήσει από την Τράπεζα την απόσπαση των μελών του Προεδρείου στο Ταμείο. Η απόσπαση αυτή είναι υποχρεωτική για τα μέλη του Προεδρείου. Η άρνηση μέλους του Προεδρείου να αποδεχθεί την απόσπασή του έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωσή του από το αξίωμά του.

7. Απόσπαση Διευθυντού - Προϊσταμένων.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να ζητήσει από την ΑΤΕ την απόσπαση υπαλλήλων της προκειμένου να τους ανατεθούν καθήκοντα Διευθυντή του Ταμείου ή Προϊσταμένων των Ειδικών Λογαριασμών και του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης ή και σε άλλες θέσεις, αναλόγως με τις λειτουργικές ανάγκες του Ταμείου. Οι αποσπάσεις αυτές πραγματοποιούνται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ΑΤΕ, στην οποία περιλαμβάνονται συγκεκριμένα ονόματα.

β) Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της ΑΤΕ σε θέσεις Διευθυντή του Ταμείου ή Προϊσταμένων Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης και Ειδικών Λογαριασμών δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα ‘Οργανα του Ταμείου, όσο χρόνο ασκούν τα παραπάνω καθήκοντα.

 

 

 

‘Αρθρο 23

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου.

α) Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και της παρ. 3 του άρθρου 2, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής τους, εκπροσωπεί το Ταμείο σε όλες αυτού τις σχέσεις και ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής (Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής κ.λ.π.) ή Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρούνται ο ‘Αρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας και γενικά ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δίδει δε τους επιβαλλόμενους στο Ταμείο όρκους. Υπογράφει τις συμβάσεις του Ταμείου με τους τρίτους και ακόμη, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, τα έγγραφα, η διεκπεραίωση των οποίων δεν ανήκει ή δεν εκχωρήθηκε στο Διευθυντή.

β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Επιμελείται για την εφαρμογή του Καταστατικού, των Κανονισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Ελέγχει την περιουσία του Ταμείου και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της. Εποπτεύει την όλη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Ταμείου, δίδοντας τις αναγκαίες προς τούτο οδηγίες, παρακολουθεί την εκτέλεσή τους και τηρεί το τυχόν εμπιστευτικό πρωτόκολλο και Αρχείο.

γ) Σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος μέλους του Ταμείου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 3 εισάγει με αιτιολογημένη έκθεση την υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, όλα τα έγγραφα, όπως και τα εντάλματα πληρωμών (εκτός αυτών που αφορούν τρέχουσες συναλλαγές και διεκπεραιώνονται από τα υπηρεσιακά όργανα του Ταμείου), και γενικώς προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο Διευθυντή.

2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Αντιπροέδρων.

Οι Αντιπρόεδροι Α’ και Β’ αναπληρώνουν κατά σειρά τον Πρόεδρο, όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του.

Ειδικότερα, ο Α’ Αντιπρόεδρος είναι αυτοδικαίως μέλος και Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ), με τα καθήκοντα που αναφέρονται στον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, και αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΕΛΕΜ για την επίτευξη της ευρυθμότερης λειτουργίας του Ταμείου.

Ο Β’ Αντιπρόεδρος είναι αυτοδικαίως μέλος και Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Αποκατάστασης Τέκνων (ΕΛΑΤ) με τα καθήκοντα που αναφέρονται στον κανονισμό του ΕΛΑΤ και αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΕΛΑΤ για την επίτευξη της ευρυθμότερης λειτουργίας του Ταμείου.

 

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα.

α) Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία του Ταμείου, αν δεν αφορά τρέχουσες συναλλαγές. Υπογράφει επίσης μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα, η διεκπεραίωση των οποίων δεν ανήκει ή δεν εκχωρήθηκε στο Διευθυντή. Εποπτεύει την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ετήσιου προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης καθώς και τον Ισολογισμό και Απολογισμό.

β) Παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών (Περίθαλψης, ΕΛΕΜ, ΕΛΑΤ και Εσωτερικής Υπηρεσίας) από τις υπηρεσίες του Ταμείου και την ακριβή εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και την ευρυθμότερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του.

γ) Επιμελείται επίσης της δημοσίευσης των Κανονισμών του Ταμείου και αποστέλλει τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται στις Δημόσιες Υπηρεσίες ή στα νομικά και φυσικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται το Ταμείο.

δ) Σημειώνει τις αποφάσεις των Οργάνων του Ταμείου που ερμηνεύουν τις διατάξεις του Καταστατικού ή των Κανονισμών και παρακολουθεί τη νομοθεσία που έχει σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου.

ε) Ο Γενικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας συντάσσουν κάθε τρίμηνο απολογιστική έκθεση της διαχείρισης του Ταμείου αναλύοντας τις υποχρεώσεις του Ταμείου και τις απαιτήσεις του έναντι οποιουδήποτε συναλλασομένου με αυτό. Επισημαίνουν τις τυχόν καθυστερημένες απαιτήσεις και όσες τείνουν να καταστούν επισφαλείς και εισηγούνται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη ρευστοποίησή τους. Ακόμη εισηγούνται το χαρακτηρισμό των διαπιστωμένων απαιτήσεων ως επισφαλών και την αντίστοιχη διαγραφή τους.

στ) Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί, μετά από σύμφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταβιβάσει ορισμένα από τα καθήκοντά του στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

4. Καθήκοντα αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας επιμελείται της τήρησης των πρακτικών, συμπράττει με το Γενικό Γραμματέα στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδ. ε’ της προηγούμενης παραγράφου και εκτελεί όσες αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα έχουν μεταβιβαστεί σ΄αυτόν, αναπληρώνοντάς τον, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκτασή των καθηκόντων του.

5. Προεδρείο. Το Προεδρείο επεξεργάζεται και ιεραρχεί τα θέματα του Ταμείου και διατυπώνει τις σχετικές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ιδιαίτερα καθήκοντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αν είναι και μέλη του Προεδρείου, ανατίθενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα κατά τομέα καθήκοντα.

 

Άρθρο 24

                       ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Σε κάθε περίπτωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του Ταμείου τρεις (3) Ελεγκτές μαζί με τρεις (3) αναπληρωματικούς.

2. Η θητεία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εξελέγησαν.

3. Εντός 10 ημερών από την ανακήρυξή τους, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, με πρωτοβουλία και ευθύνη του μέλους που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από ψηφοδέλτιο που πλειοψήφισε, συνεδριάζουν και συγκροτούνται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις της.

4. Σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα ή απουσία ενός ή περισσοτέρων από τους Ελεγκτές, καλούνται να τους αναπληρώσουν οι κατά σειρά επιλαχόντες για το αξίωμα αυτό, από το ίδιο ψηφοδέλτιο με το οποίο έχουν εκλεγεί.

5. ‘Εργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος γενικώς της διαχείρισης των οικονομικών του Ταμείου. Στη διάθεση των ελεγκτών βρίσκονται πάντοτε τα βιβλία και τα παραστατικά έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου, τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διαχειριστικών Επιτροπών και γενικώς κάθε άλλο έγγραφο, χρήσιμο για τη διαπίστωση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου και του τρόπου διαχείρισης των οικονομικών του. Ο έλεγχος επεκτείνεται σε όλες τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, στην αιτιολογία τους και στην πρόβλεψή τους ή μη από τον προϋπολογισμό. Μετά την κατάρτιση του ετήσιου Ισολογισμού, ενεργούν τον έλεγχο της διαχείρισης του Ταμείου και, μετά το πέρας του ελέγχου, καταρτίζουν και υποβάλουν σχετική έκθεση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

‘Αρθρο 25

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΜ

Τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών διαχειρίζεται πενταμελής Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) αποτελούμενη από :

α) Τον Α’ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ως Πρόεδρο.

β) Δύο Τρία εκλεγμένα τακτικά μέλη του Ταμείου που σκόπιμο είναι να εργάζονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

γ) ‘Εναν υπάλληλο της ΑΤΕ που θα υποδεικνύεται από τη Διοίκησή της, και

γ) Ένα έκτακτο (συνταξιούχο) μέλος που θα εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και επομένων.

 

 

‘Αρθρο 26

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΑΤ

1. Τον Ειδικό Λογαριασμό Αποκατάστασης Τέκνων διαχειρίζεται πενταμελής Επιτροπή αποτελουμένη, από :

α) Το Β΄Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ως Πρόεδρο.

β) Τρία εκλεγμένα τακτικά μέλη του Ταμείου, που σκόπιμο είναι να εργάζονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής, και

γ) Ένα έκτακτο (συνταξιούχο) μέλος που θα εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και επομένων.

2. Αν θεσπιστεί εργοδοτική εισφορά από την ΑΤΕ, τότε τα μέλη του εδ. β’ περιορίζονται σε δύο και τη θέση του πέμπτου μέλους καταλαμβάνει υπάλληλος της ΑΤΕ που θα ορίζεται απ’ αυτήν.

 

‘Αρθρο 27

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΠΟΘ)

1. Τη λειτουργία του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης διαχειρίζεται πενταμελής Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) αποτελούμενη από :

α) Τέσσερα εκλεγμένα τακτικά μέλη του Ταμείου που εργάζονται στο Νομό Θεσσαλονίκης και

β) Ένα έκτακτο (συνταξιούχο) μέλος που θα εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και επομένων.

2α) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών, η ΔΕΠΟΘ, με πρόσκληση του Συμβούλου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφισε, συνεδριάζει, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.

β)  Τo προερχόμενo από τους συνταξιούχους μέλoς της Δ.Ε. ψηφίζει μεν  τους υποψηφίους για την κατάληψη των αξιωμάτων στη Διαχειριστική Επιτροπή, αλλά το ίδιο δεν μπορεί να καταλάβει μια από  τις θέσεις αυτές.

3.  Η ΔΕΠΟΘ συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα, και εκτάκτως  όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφο δύο (2) τουλάχιστον μέλη της.

4. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις παρευρίσκονται τρία τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και καταχωρίζονται σε βιβλίο πρακτικών, αντίγραφο των οποίων αποστέλλεται για ενημέρωση και επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί πλειοψηφία, το θέμα παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

5. Η Δ.Ε.Π.Ο.Θ. εποπτεύει όλη την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Πολυϊατρείου δίνοντας τις αναγκαίες οδηγίες στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται σ’ αυτό κάθε πρόσφορο μέτρο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του πολυϊατρείου και για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου στη Βόρεια Ελλάδα. Εισηγείται την έγκριση δαπανών λειτουργίας του Πολυϊατρείου και Περίθαλψης μελών μέχρι ποσού που καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

‘Αρθρο 28

ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

  1. 1.Στις υπηρεσιακές μονάδες της ΑΤΕ στην περιφέρεια, εκτός των νομών Αττικής

και Θεσσαλονίκης, λειτουργούν Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές για την εξυπηρέτηση των αμέσως και εμμέσως ασφαλισμένων του Ταμείου, που εργάζονται ή διαμένουν στην επαρχία.

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που διαμένουν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες των αντίστοιχων Πολυϊατρείων. Εξαιρετικά, για την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων κοντά στο τόπο διαμονής τους, είναι δυνατό να εξοφλούνται απλές αποδείξεις επισκέψεων γιατρών και φαρμάκων, στις υπηρεσιακές μονάδες των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

2. Οι παραπάνω Τ.Υ.Ε. υπηρεσιακών μονάδων είναι :

α) Στις υπηρεσιακές μονάδες  που εργάζονται μέχρι 10 τακτικά μέλη, διμελείς, και αποτελούνται από το Διευθυντή του Καταστήματος ή τον Προϊστάμενο της Θυρίδας, ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από το νόμιμο αναπληρωτή του και ένα μέλος με τον αναπληρωματικό του που εκλέγονται από τους υπόλοιπους εργαζόμενους (τακτικά μέλη) στο Κατάστημα ή τη Θυρίδα.

β) Στις υπηρεσιακές μονάδες που εργάζονται από 11 μέχρι 30 τακτικά μέλη, τριμελείς, και αποτελούνται από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της υπηρεσιακής μονάδας ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον Υποδιευθυντή, και δύο μέλη που εκλέγονται από τους υπόλοιπους εργαζόμενους (τακτικά μέλη).

γ) Στις υπηρεσιακές μονάδες  που εργάζονται 31 τακτικά μέλη και πάνω, πενταμελείς, και αποτελούνται από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της υπηρεσιακής μονάδας  ως Πρόεδρο που αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον Υποδιευθυντή και τέσσερα μέλη που εκλέγονται από τους υπόλοιπους εργαζόμενους (τακτικά) μέλη, με αντίστοιχους αναπληρωματικούς.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου παρέχει την εξουσιοδότηση της εκπροσώπησης στις ΤΥΕ των υπηρεσιακών μονάδων για :

α) Την έγκριση της παροχής οποιασδήποτε περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής κλπ) και την πληρωμή αντίστοιχων δαπανών σε βάρος του Τ.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Περίθαλψης μελών, το Τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Εγκυκλίους του Ταμείου.

β) Την υπογραφή όλων των δικαιολογητικών δαπανών περίθαλψης (που υποχρεωτικά πρέπει να υπογράφονται).

4. Οι Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές εισηγούνται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου :

α) Την αντιμετώπιση και επίλυση κάθε θέματος που δεν προβλέπεται στον Κανονισμό Περίθαλψης και στις Εγκυκλίους του Ταμείου ή την επιπλέον έγκριση δαπάνης σε ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένων.

β) Τη συνέχιση ή τη διακοπή καταβολής μηνιαίων επιδομάτων σε προσωρινά ανάπηρους ή ανήμπορους μακράς νοσηλείας ασφαλισμένους, μετά από γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής.

γ) Την καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης των ασφαλισμένων σε πλησιέστερα αστικά κέντρα για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Περίθαλψης.

5. Οι πολυμελείς ΤΥΕ είναι δυνατόν να εξουσιοδοτούν δύο από τα μέλη τους για την υπογραφή δικαιολογητικών δαπανών ή συμβάσεων κλπ. για λόγους λειτουργικούς. Στο τέλος, όμως, του μήνα, και πριν την αποστολή των δικαιολογητικών στις υπηρεσίες του Ταμείου, θα λαμβάνουν γνώση της συναλλακτικής κίνησης των ασφαλισμένων, όλα τα μέλη της.

6. Οι ΤΥΕ των υπηρεσιακών μονάδων υποχρεούνται να διατηρούν αρχείο του Ταμείου με αντίγραφα Καταστατικού, Κανονισμών (Περίθαλψης, ΕΛΕΜ και ΕΛΑΤ) και ανακοινώσεων και εγκυκλίων του Ταμείου, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλοι οι ασφαλισμένοι.

7. Τα εκλεγμένα μέλη των Τ.Υ.Ε.Υ.Μ. κατά το διάστημα της απουσίας τους, αναπληρώνονται από τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς. Δηλαδή οι Τ.Υ.Ε.Υ.Μ.,  λειτουργούν πάντα σε πληρότητα.

8. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχουν εκλεγμένα μέλη των Τοπικών Υγειονομικών Επιτροπών ούτε αναπληρωματικοί τους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε διορισμό.

 

‘Αρθρο 28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1. α) Των υπηρεσιών του Ταμείου και των Ειδικών Λογαριασμών ΕΛΕΜ και ΕΛΑΤ προϊσταται ως Διευθυντής, υπάλληλος της ΑΤΕ, στον οποίο υπάγεται ολόκληρο το προσωπικό, όπως ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζει.

β) Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διεξαγωγή από τις υπηρεσίες του Ταμείου των εργασιών σύμφωνα με το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ταμείου, τις οποίες διευθύνει και καθοδηγεί στο έργο τους.

γ) Εκτελεί τον Προϋπολογισμό μέσα στα όρια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία, τα ταμειακά παραστατικά που αφορούν ποσά το ύψος των οποίων καθορίζεται από τις κάθε φορά αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτά των ημερολογιακών εγγραφών και γενικώς όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα.

δ) Παραλαμβάνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία, την κατανέμει στις υπηρεσίες και παρακολουθεί τις ενέργειες πάνω σ’ αυτή. Διαπιστώνει το υπόλοιπο του Ταμείου που υπάρχει κάθε μέρα φροντίζοντας να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο, υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο, κρατά ένα κλειδί του χρηματοκιβωτίου και εποπτεύει την κατάθεση του υπολοίπου σύμφωνα με τις σχετικές εντολές τους Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Φυλάσσει τη σφραγίδα του Ταμείου και τηρεί το μητρώο των ασφαλισμένων. Μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ψήφο. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για το προσωπικό του Ταμείου, την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός Υπηρεσίας και Λειτουργίας του Ταμείου. Επιμελείται, μαζί με τα υπόλοιπα αρμόδια όργανα, της σύνταξης των φύλλων ποιότητας του προσωπικού, χορηγεί τις άδειες απουσίας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αναγκαίες υπηρεσιακές μεταβολές.

2. Ο Διευθυντής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, ή, αν δεν προβλέπεται, από τον αρχαιότερο με θέση ευθύνης διοικητικό υπάλληλο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

‘Αρθρο 29

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό, σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις ισχύουν οι παρακάτω κανόνες :

1. Σύγκληση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Ταμείου και στους πίνακες ανακοινώσεων που ευρίσκονται στις έδρες των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών της ΑΤΕ στην Αθήνα, δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Με την ανάρτηση της πρόσκλησης στους πιο πάνω πίνακες και ακόμη με την αποστολή της στα Καταστήματα και τις υπηρεσίες της ΑΤΕ πανελλαδικά, θεωρείται ότι γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Ταμείου, οπουδήποτε και να υπηρετούν ή κατοικούν, ό,τι αφορά στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται.

2. Απαρτία. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, που διαπιστώνεται κατά την έναρξη των εργασιών της, και αποφασίζει εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, άν παρευρίσκεται το 1/30 τουλάχιστον των τακτικών μελών.

Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία κατά την οριζόμενη με την πρόσκληση ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται, για να πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία αρκεί η παρουσία του 1/60 των τακτικών μελών.

Αν και αυτή τη φορά δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και δεν μπορεί να επανασυγκληθεί πριν από την παρέλευση ενός τουλάχιστον μηνός.

‘Οταν η Συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα και η αντίστοιχη ημέρα τύχει να είναι αργία, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Προεδρείο. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος με τη βοήθεια δύο Γραμματέων, που εκλέγονται από τα παρευρισκόμενα μέλη με απλή πλειοψηφία και με ανάταση του χεριού. Αν προβλέπεται μακρά η διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εκλέξει αναπληρωματικό Πρόεδρο και αναπληρωματικούς Γραμματείς. Ο Πρόεδρος και οι Γραμματείς που αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης υπογράφουν τα πρακτικά που τηρήθηκαν μετά την απομαγνητοφώνησή τους.

Για το Προεδρείο δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη των οργάνων του Ταμείου, ούτε υποψήφιοι γι’ αυτά.

4. Δικαίωμα συμμετοχής. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία είναι η εκπλήρωση από το μέλος των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Ταμείο.

Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση κανενός μέλους από οποιονδήποτε, εκτός και αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση με Πανελλαδική ψηφοφορία ή γενικώς ακολουθεί Πανελλαδική ψηφοφορία, οπότε επιτρέπεται η αντιπροσώπευση τακτικών μελών από άλλα, επίσης τακτικά μέλη, με δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνον κατά την πρώτη φάση της Συνέλευσης, κατά την οποία ρυθμίζονται διαδικαστικά και οργανωτικά θέματα, όπως εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ορισμού ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας και σχηματοποιούνται οι προτάσεις που αναμένουν να ψηφιστούν στην Πανελλαδική ψηφοφορία.

Μέλη των Οργάνων του Ταμείου, που δεν είναι τακτικά μέλη μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοδικαίως και με δικαίωμα λόγου, όχι όμως και ψήφου.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται τα τακτικά μέλη με κάρτα, την οποία παραλαμβάνουν επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή το βιβλιάριο του Ταμείου.

5. Αποφάσεις. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία διενεργείται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ιδίως άν υπάρξει αμφισβήτηση του αποτελέσματος στις οριακές πλειοψηφίες. ‘Οταν, όμως, πρόκειται

για προσωπικά θέματα ή ερωτήματα διαγραφής ασφαλισμένων, η ψηφοφορία είναι μυστική. Δεν θεωρείται προσωπικό θέμα η χρηματική διαφορά ενός ασφαλισμένου με το Ταμείο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας και επί θεμάτων που δεν προβλέπονται. Για τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας εκλέγεται με ανάταση των χεριών τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.

 

Αρθρο 30

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε έτος και μέχρι την 20η Ιουνίου το βραδύτερο, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση. Στη Συνέλευση αυτή υποβάλλονται για έλεγχο και έγκριση τα πεπραγμένα της Διοίκησης, ο Ισολογισμός της χρήσης που έληξε, ο Προϋπολογισμός της χρήσης που αρχίζει και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης.

2. Ο Ισολογισμός του Ταμείου και Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛΕΜ και ΕΛΑΤ) κλείνονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου.

3. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός από τον Ισολογισμό, τον Προϋπολογισμό και τα πεπραγμένα της Διοίκησης, συζητείται και κάθε άλλο θέμα που πρότειναν και κατέθεσαν ενυπογράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, μέλη, των οποίων ο αριθμός είναι ίσος με το 1/60 τουλάχιστον των τακτικών μελών.

 

Αρθρο 31

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται :

α) Εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη, για οποιονδήποτε λόγο, εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του.

β) Από το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο που αυτό έκρινε αναγκαίο, και

γ) Μετά από αίτηση τακτικών μελών (οπουδήποτε και αν υπηρετούν) των οποίων ο αριθμός είναι ίσος με το ενα εικοστό πέμπτο (1/25) των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η σχετική αίτηση, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένη και να ορίζει συγκεκριμένα θέματα που προτείνονται προς συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθύς μετά την υποβολή της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Στις ‘Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δε συζητείται κανένα άλλο θέμα, παρά μόνο εκείνο ή εκείνα που αποτέλεσαν το λόγο για τη σύγκλησή της.

 

‘Αρθρο 32

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού αυτού απαιτείται η παρουσία τακτικών μελών ίση με το 1/2 τουλάχιστον του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και εργάζονται στην Αθήνα και τον Πειραιά και πλειοψηφία των 3/4 των σε πανελλαδική ψηφοφορία ψηφισάντων υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους θα είναι τουλάχιστον ίσος με το εβδομήντα τοις εκατό του αριθμού των τακτικών μελών.

2. Για τη διάλυση του Ταμείου απαιτείται η παρουσία τακτικών μελών ίση με το 1/2 τουλάχιστον του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και εργάζονται στην Αθήνα και στον Πειραιά και πλειοψηφία των 3/4 των σε πανελλαδική ψηφοφορία ψηφισάντων υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους θα είναι τουλάχιστον ίσος με το εβδομήντα τοις εκατό του αριθμού των τακτικών μελών.

3. Πανελλαδική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 30 παρ. 1,2,3 και 4, και των άρθρων 34,36, 37,38,39 και 40 απαιτείται και για την εκλογή των αιρετών μελών των Οργάνων του Ταμείου.

4. Για την απόδοση μομφής προς τα μέλη των Οργάνων του Ταμείου και για την ανάκλησή τους απαιτείται πανελλαδική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών.

5. Για την τροποποίηση των ειδικών Κανονισμών απαιτείται η παρουσία τακτικών μελών ίση με το μισό τουλάχιστον του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και εργάζονται στην Αθήνα και τον Πειραιά, πανελλαδική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία υπολογιζόμενη επί του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών.

Αρθρο 33

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται πανελλαδική ψηφοφορία των μελών,  ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση η ημερομηνία (ή ημερομηνίες) διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Αν πρόκειται  για την εκλογή οργάνων, δεν μπορεί  η ψηφοφορία να οριστεί  σε χρόνο ενωρίτερο του μηνός και βραδύτερο των τριών.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 έως και 6 και το άρθρο 38.

Η πανελλαδική ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και με επιστολική ψήφο.

2. ‘Οταν δεν πρόκειται για εκλογές Οργάνων, το ερώτημα που τίθεται για την έκφραση της αποδοχής ή μη του προτεινόμενου θέματος από τα μέλη διατυπώνεται με τρόπο που να καθιστά δυνατή την απάντηση με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

3. Τα πρακτικά συζήτησης των Γενικών Συνελεύσεων με πανελλαδική ψηφοφορία διανέμονται υποχρεωτικά στα μέλη του Ταμείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

4. ‘Οταν διενεργείται πανελλαδική ψηφοφορία, τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν στα Καταστήματα, τα υποκαταστήματα και τα κέντρα ψηφοφορίας του τόπου που θα βρεθούν την αντίστοιχη ημέρα.

5. Το αποτέλεσμα της πανελλαδικής ψηφοφορίας που προκύπτει από τα πρακτικά της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και καταχωρίζεται από το Προεδρείο της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης στα δικά της πρακτικά, χωρίς άλλη διαδικασία.

6. Η πανελλαδική ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.

 

Αρθρο 34

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Σε καθεμία από τις περιφέρειες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 19, πραγματοποιείται, κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, μία τουλάχιστον “Περιφερειακή Συνέλευση” των τακτικών μελών που εργάζονται στις αντίστοιχες περιφέρειες, με την παρουσία δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι απόψεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων αυτών είναι συμβουλευτικές και όχι δεσμευτικές για τα Όργανα του Ταμείου Υγείας. Είναι όμως δυνατόν να ληφθεί απόφαση από μια Περιφερειακή Συνέλευση που θα δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο να συμπεριλάβει συγκεκριμένο θέμα μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

3. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των Περιφερειακών Συνελεύσεων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τόσο τα γενικότερα θέματα των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου, όσο και τα ειδικότερα θέματα των ασφαλισμένων μελών της αντίστοιχης περιφέρειας.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

Αρθρο 35

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Κάθε τρία έτη και δύο μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Οργάνων του Ταμείου, ορίζοντας ταυτοχρόνως το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης που μπορεί να συμπίπτει με την ετήσια τακτική.

2. Οι αιτήσεις - δηλώσεις υποψηφιότητας από όσους το επιθυμούν, όπως επίσης και προτάσεις υποψηφιοτήτων, υπογεγραμμένες από είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικά μέλη, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη 12η μεσημβρινή ώρα της προπαραμονής της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις υποψηφιότητες και όσες είναι σύμφωνες με το Καταστατικό και το νόμο τις περιλαμβάνει στον αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων, αντίγραφο του οποίου αναρτάται μέχρι και την 12η μεσημβρινή ώρα της παραμονής της Γενικής Συνέλευσης σε όλους τους πίνακες ανακοινώσεων του Ταμείου, στο Πολυϊατρείο της Αθήνας, στις Διευθύνσεις των επιχειρήσεων του Ομίλου Πειραιώς και στον τόπο που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, η οποία ανακηρύσσει τους υποψηφίους.

3. Ενστάσεις, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, κατά του πίνακα υποψηφίων που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλονται το βραδύτερο μία ώρα πριν από την αναγραφόμενη στην πρόσκληση ώρα έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης στο Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, που οφείλει να παρευρίσκεται στον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος τις παραδίδει στο Προεδρείο μόλις εκλεγεί.

4. Δηλώσεις μη αποδοχής ή παραίτησης υποβάλλονται μέχρι την ημέρα υποβολής του ψηφοδελτίου.

5. Οι προθεσμίες των παρ. 2 και 3 δεν μετατίθενται έστω και αν αναβληθεί ή και ματαιωθεί προκειμένου να επανασυγκληθεί η Γενική Συνέλευση.

 

 

Αρθρο 36

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

1. Η εκλογή των μελών των Οργάνων του Ταμείου γίνεται με ψηφοδέλτια συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, χωριστών για κάθε κατηγορία (τακτικών – εκτάκτων).

2. Στις εκλογές έχουν δικαίωμα να μετάσχουν ως υποψήφιοι τα μέλη (καθένας στην κατηγορία του), είτε ως μεμονωμένοι, δηλώνοντας στην αίτησή τους για ποιο Όργανο θέτουν υποψηφιότητα, είτε σε συγκεκριμένο συνδυασμό.

3. Συνδυασμοί - Ψηφοδέλτια. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εκλογές με ψηφοδέλτια που καταρτίζει ως εξής :

α) ‘Ενα για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτών και μελών των Διαχειριστικών Επιτροπών Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) και Ειδικού Λογαριασμού Αποκατάστασης Τέκνων (ΕΛΑΤ), και

β) Ένα δεύτερο (ειδικό) για την εκλογή των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης (ΔΕΠΟΘ).

4. Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων για κάθε Όργανο ίσο τουλάχιστον με τον προβλεπόμενο και αντίστοιχο στην κατηγορία μελών (τακτικά-έκτακτα) αριθμό μελών του Οργάνου και μέχρι το διπλάσιο.

5. Δεν θεωρείται συνδυασμός ο κατάλογος που δεν περιλαμβάνει τον ελάχιστο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αριθμό υποψηφίων για κάθε Όργανο.

6. Διορθώσεις στοιχείων ή αντικαταστάσεις υποψηφίων από άλλους, με την προϋπόθεση ότι έχουν ανακηρυχθεί  υποψήφιοι από τη Γενική Συνέλευση, στα όργανα ή στους συνδυασμούς, επιτρέπονται μέχρι και 24 ώρες το βραδύτερο από την προθεσμία κατάθεσης των συνδυασμών.

7. Κανείς από τους υποψηφίους για τα ‘Οργανα του Ταμείου δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για περισσότερα του ενός Οργάνου.  

8. Για λόγους λειτουργικούς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από τους συνταξιούχους), της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Διαχειριστικών Επιτροπών ΕΛΑΤ και ΕΛΕΜ πρέπει να εργάζονται ή να κατοικούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Επίσης, τα μέλη της ΔΕΠΟΘ πρέπει να εργάζονται ή να κατοικούν στην Περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης. Αν υπηρετούν εκτός των Περιφερειών αυτών, πρέπει να ζητήσουν τη μετάθεσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντες από τα Όργανα που εκλέχτηκαν και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι αμέσως επόμενοι σε ψήφους του ίδιου ψηφοδελτίου.

9. Οι πίνακες κατάρτισης των ψηφοδελτίων υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την 12η ώρα της τρίτης ημέρας από την ανακήρυξη των υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάλογη οικονομική και τεχνική συνδρομή στους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους για τη διευκόλυνσή τους στις εκλογικές διαδικασίες.

 

‘Αρθρο 37

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. Για τη διενέργεια εκλογών, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται πανελλαδική ψηφοφορία, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) αποτελούμενη από 5 μέλη με ισάριθμους αναπληρωματικούς που και αυτοί βοηθούν στο έργο της. Εδρεύει στα γραφεία του Ταμείου στην Αθήνα και σε χώρο που παραχωρείται ειδικά σ΄αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο για όσο χρόνο θα χρειαστεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκλογών ή της ψηφοφορίας.

2. Η Κ.Ε.Ε. συνέρχεται  την επόμενη ημέρα από την εκλογή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.

3. Παραλαμβάνει τους πίνακες κατάρτισης ψηφοδελτίων των συνδυασμών που παίρνουν μέρος στις εκλογές, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 37, και υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση, να ανακηρύξει τους συνδυασμούς που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, Ακολούθως προβαίνει στις εξής ενέργειες :

α) Ορίζει τον τόπο ή τους τόπους διενέργειας της ψηφοφορίας, η οποία, προκειμένου για το Λεκανοπέδιο Αττικής, γίνεται με την παρουσία της ή με την παρουσία μελών της ή ακόμη και με την παρουσία Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών κατά κτίριο υπηρεσίας ή Υπηρεσιακής Μονάδας ΑΤΕ, και επιμελείται για τη γνωστοποίηση του πίνακα των υποψηφίων που ανακήρυξε η Γενική Συνέλευση καθώς και για τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που μετέχουν στις αρχαιρεσίες σε όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες της ΑΤΕ πανελλαδικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση.

β) Οργανώνει και εποπτεύει  τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των νομίμων κατά τη διενέργειά της.

γ) Ορίζει κατά Καταστήματα τοπικές εφορευτικές επιτροπές υπερεσιακών μονάδων (ΤΕΕΥΜ) που αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η επιλογή των μελών των ΤΕΕΥΜ γίνεται αναλόγως με τον αύξοντα αριθμό

αναγραφής τους στους καταλόγους των τακτικών μελών του Τ.Υ. κατά Υπηρεσιακές Μονάδες  π.χ. 1, 3, 5 ή 2,4,6 ή 3,6,9 ή  4,8,12 με υποχρεωτική εναλλαγή σε κάθε ψηφοφορία.

δ) Επιμελείται για την έγκαιρη αποστολή στις τοπικές εφορευτικές επιτροπές όλων των σχετικών με τις εκλογές ή την ψηφοφορία εντύπων (ψηφοδελτίων, φακέλων κλπ.), καθώς και των εγκυκλίων που περιέχουν οδηγίες σχετικές με τις διαδικασίες.

Τα ψηφοδέλτια είναι ομοιόμορφα, ίσων διαστάσεων και έντυπα. Οι φάκελοι πρέπει να είναι μονογραμμένοι από την Κ.Ε.Ε. και να φέρουν την σφραγίδα του Ταμείου.

ε) Παραλαμβάνει, μετά την ψηφοφορία, από τα κέντρα ψηφοφορίας του Λεκανοπεδίου Αττικής, τους μεγάλους φακέλους που περιέχουν τους ειδικούς φακέλους με τα ψηφοδέλτια και τα πρακτικά ψηφοφορίας, οι οποίοι φυλάσσονται με ευθύνη της και απόλυτη ασφάλεια σε ειδικό χρηματοκιβώτιο, αν είναι δυνατόν της ΑΤΕ, μέχρι τη διενέργεια διαλογής των ψηφοδελτίων.

στ) Παραλαμβάνει, επίσης την έβδομη ημέρα από την ψηφοφορία ή και νωρίτερα, αν διαπιστωθεί ότι έχουν φθάσει από όλες τις εκλογικές περιφέρειες και Υπηρεσιακές Μονάδες, τους μεγάλους φακέλους που περιέχουν τους ειδικούς φακέλους με τα ψηφοδέλτια και το άλλο εκλογικό υλικό που αποστέλλονται από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές στα ονόματα του Προέδρου και του Γραμματέα της Κ.Ε.Ε.

ζ) Αφού παραληφθούν όλοι οι μεγάλοι φάκελοι, τους αποσφραγίζει και αναμειγνύει όλους τους φακέλους (Λεκανοπεδίου και επαρχίας) που περιέχουν τα ψηφοδέλτια, χωριστά για τα Οργανα που ψηφίζονται πανελλαδικά και χωριστά για τα Οργανα της περιφέρειας. Στη συνέχεια προχωρεί στη διαλογή των ψηφοδελτίων και των ψήφων για κάθε ‘Οργανο του Ταμείου, και

η) Ανακηρύσσει τους επιτυχόντες σε  όλα τα Όργανα, τακτικούς και αναπληρωματικούς, αν πρόκειται για εκλογές, και γενικώς ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας , αφού συντάξει το σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά ο αριθμός των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, το σύνολο αυτών που ψήφισαν και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, εφόσον δε πρόκειται για εκλογές, και τη σειρά επιτυχίας των εκλεγμένων μελών των Οργάνων του Ταμείου. Ακολούθως, γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα με ειδική εγκύκλιο, η οποία αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Ταμείου και αποστέλλεται σε όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες της ΑΤΕ.

θ) Ιδίως για την περίπτωση διεξαγωγής πανελλαδικής ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθορίζει την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία υποχρεούνται τα μέλη να έχουν αποστείλει με συστημένη επιστολή την ψήφο τους μέσω ΕΛΤΑ, έχοντας φροντίσει να αποσταλούν προηγουμένως στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεας Πειραιώς τα ψηφοδέλτια και φάκελοι ψηφοφορίας.Φάκελοι που αποστέλλονται μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν λαμβάνονται υπόψη. Κριτήριο για την λήψη υπόψη της επιστολικής ψήφου αποτελεί η βεβαιωμένη ημερομηνία αποστολής της από τα ΕΛΤΑ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθορίζει επίσης την ημερομηνία παραλαβής του συνόλου των ψήφων αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ, η οποία πρέπει να απέχει από την καταληκτική ως άνω ημερομηνία αποστολής είκοσι ημέρες και εξουσιοδοτεί ειδικά κάποια από τα μέλη της για την παραλαβή κατά την πιο πάνω ημερομηνία. Απαγορεύεται η παραλαβή ψήφων δι’ αλληλογραφίας σε άλλες ημερομηνίες πλην της ανωτέρω οριζόμενης από την Κ.Ε.Ε.. Εφόσον παραλαμβάνονται οι επιστολικές ψήφοι, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις περ. ε, στ, ζ και η της παρούσας παραγράφου.  

4. Οι τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές Υπηρεσιακών Μονάδων (ΤΕΕΥΜ), αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής εγκυκλίου ορισμού των από την Κ.Ε.Ε., συνέρχονται και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους ως εξής :

α) Ενημερώνουν τα τακτικά μέλη που εργάζονται στην Υπηρεσιακή Μονάδα σχετικά με τις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες, τον πίνακα υποψηφίων και τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες.

β) Παραλαμβάνουν το εκλογικό υλικό (φακέλους - ψηφοδέλτια κ.α.) που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ψηφοφορία, ενημερώνουν τηλεφωνικώς την Κ.Ε.Ε. για τη λήψη του και το φυλάσσουν επιμελώς.

γ) Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας τηρούν πρακτικά ψηφοφορίας, στα οποία γράφουν κάθε ενέργεια σχετική με την ψηφοφορία, και πρωτόκολλο, στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των ψηφισάντων. Χρησιμοποιούν σφραγισμένη ψηφοδόχο. Το ψηφοδέλτιο μπαίνει σε φάκελο που είναι μονογραμμένος από την Κ.Ε.Ε. και φέρει τη σφραγίδα του Ταμείου, κλείνεται από τον ψηφοφόρο και ρίχνεται μέσα στην ψηφοδόχο από τον ίδιο, μπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή. Το ίδιο ισχύει και γι’ αυτούς που ψηφίζουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

δ) Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ανοίγουν την ψηφοδόχο, καταμετρούν τους φακέλους, και τους τοποθετούν σε μεγάλο φάκελο. Στη συνέχεια κλείνουν και υπογράφουν τα πρακτικά ψηφοφορίας, τα οποία μαζί με τους ειδικούς φακέλους ψηφοδελτίων και άλλου εκλογικού υλικού, τοποθετούν σε μεγαλύτερο φάκελο, που τον σφραγίζουν με ισπανικό κερί, τον μονογράφουν, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως το απαραβίαστο και το αποστέλλουν την ίδια μέρα με συστημένη επιστολή  POST RESTANTE ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ στα ονόματα του Προέδρου και του Γραμματέα της Κ.Ε.Ε.

5. Φάκελοι με ψηφοδέλτια και πρακτικά ψηφοφορίας Υπηρεσιακών Μονάδων, που φθάνουν στην Κ.Ε.Ε. μετά πάροδο δώδεκα (12) ημερών από την ψηφοφορία, δεν λαμβάνονται υπόψη και καταστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, αφού συνταχθεί ειδικό πρακτικό.

6. Κατά την ημέρα της πανελλαδικής ψηφοφορίας τα μέλη που βρίσκονται εκτός έδρας σε υπηρεσία ή με άδεια μπορούν να ψηφίσουν στην Υπηρεσιακή Μονάδα της περιοχής όπου βρίσκονται και η ΤΕΕΥΜ έχει την υποχρέωση να αναφέρει με ειδική μνεία την ψηφοφορία αυτή στα πρακτικά της και στον κατάλογο ψηφισάντων.

7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και ψήφων από την Κ.Ε.Ε. επιτρέπεται η παρουσία μόνο των αντιπροσώπων των συνδυασμών.

 

Αρθρο 38

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διαχειριστικών Επιτροπών ΕΛΑΤ και ΕΛΕΜ  που προέρχονται από τα τακτικά μέλη, καθώς επίσης  και των Ελεγκτών ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη του Ταμείου πανελλαδικά.

Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διαχειριστικών Επιτροπών ΕΛΑΤ και ΕΛΕΜ  που προέρχονται από τα έκτακτα μέλη (Συνταξιούχους) ψηφίζουν όλα τα έκτακτα μέλη.

2.  Για την εκλογή των μελών της ΔΕΠΟΘ  που προέρχονται από τα τακτικά μέλη ψηφίζουν μόνον όσοι εργάζονται στα καταστήματα και τις Υπηρεσίες της ΑΤΕ του Νομού Θεσσαλονίκης.

Αντιστοίχως για την εκλογή των μελών της ΔΕΠΟΘ  που προέρχονται από τα έκτακτα μέλη ψηφίζουν μόνον οι Συνταξιούχοι που κατοικούν στην περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης.

3. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο αν υπάρχουν διαγραφές και εγγραφές ονομάτων, στίγματα, λέξεις κλπ. Οι διατάξεις του εκλογικού νόμου για ακυρότητα ψηφοδελτίου εφαρμόζονται αναλόγως.

4.  Ο αριθμός σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του αριθμού των μελών καθενός των Οργάνων. Αν τεθούν περισσότεροι,  το ψηφοδέλτιο δεν είναι άκυρο, αλλά οι σταυροί προτίμησης δεν υπολογίζονται στους υποψηφίους που τέθηκαν.

5. α) Σε κάθε Υπηρεσιακή Μονάδα της ΑΤΕ, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μαζί με τις εκλογές των Οργάνων του Ταμείου (Διοικητικό Συμβούλιο κλπ.) πραγματοποιούνται ταυτοχρόνως και εκλογές μελών των Τ.Υ.Ε. Υπηρεσιακών Μονάδων, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από το άρθρο 28.

β) Η εκλογή των παραπάνω Τοπικών Υγειονομικών Επιτροπών πραγματοποιείται με ευθύνη της ΤΕΕΥΜ, που έχει οριστεί από την Κ.Ε.Ε., η οποία και αναλαμβάνει την εκτύπωση ή δακτυλογράφηση ψηφοδελτίων στα οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά όλοι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε αυτήν σε 48 ώρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Οι προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 18 ισχύουν και για τους υποψηφίους των ΤΥΕΥΜ.

γ) Τα παραπάνω ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε χωριστούς φακέλους, τους οποίους 

μονογράφει και σφραγίζει η ΤΕΕΥΜ και, μετά το τέλος της ψηφοφορίας και το άνοιγμα

δ) Η ΤΕΕΚ μετά τη διαλογή και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συντάσσει χωριστό πρακτικό που στέλνεται και αυτό στην Κ.Ε.Ε.

ε) Τα τακτικά μέλη που εργάζονται σε Θυρίδες της ΑΤΕ της περιφέρειας, δηλώνουν υποψηφιότητα και εκλέγουν τα μέλη της ΤΥΕΘ, ταυτοχρόνως με τις εκλογές των λοιπών Οργάνων, με ευθύνη της ΤΕΕΚ στο οποίο υπάγεται η Θυρίδα, σύμφωνα με τα παραπάνω.

5. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής πανελλαδικής ψηφοφορίας είναι δυνατό να ψηφίζουν τα μέλη με επιστολική ψήφο. Τα μέλη θέτουν την προτίμησή τους στο ψηφοδέλτιο και το εσωκλείουν στον εκλογικό φάκελο τον οποίο και σφραγίζουν (κλείνουν). Στην συνέχεια εσωκλείουν τον σφραγισμένο εκλογικό φάκελο εντός φακέλου αλληλογραφίας και αποστέλλουν αυτόν με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ.

 

Αρθρο 39

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για την εκλογή των  αιρετών μελών των Οργάνων του Ταμείου εφαρμόζονται  αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1264/82. Συγκεκριμένα:

α.  Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και μεμονομένων υποψηφίων, αναλόγως με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών  του Οργάνου.

Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Οργανο όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων.

β. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, σύμφωνα   με τις διατάξεις του  προηγούμενου εδαφίου,  κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το μέτρο αυτό.

γ.  Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, κατανέμονται από μία μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ανεξαρτήτως του αν είχαν καταλάβει  έδρα στην πρώτη κατανομή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. α.  Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

2. Ειδικά, ως μέλη των ΤΥΕYM, που ο αριθμός τους ορίζεται στο άρθρο 28, εκλέ-γονται αυτοί που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

‘ Αρθρο 40

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Όπου στο Καταστατικό αναφέρεται «σύζυγος» νοείται και των δύο φύλων (άνδρας – γυναίκα).

2. Σχετικώς με τις προθεσμίες, αν δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς του Ταμείου, ισχύουν τα ακόλουθα :

Αν προβλέπεται ότι η ανακοίνωση, πρόσκληση, κλήτευση κ.λ.π. πρέπει να γίνει πριν από ορισμένες ημέρες, στον αριθμό των ημερών αυτών δεν υπολογίζεται η ημέρα του γεγονότος για το οποίο γίνεται η πρόσκληση κ.λ.π.

Όπου αναφέρονται “εργάσιμες ημέρες”, νοούνται αυτές που δεν περιλαμβάνουν το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου, εφαρμόζονται όσα περιλαμβάνονται στα περί προθεσμιών άρθρα του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

3. ‘Οπου στο Καταστατικό αυτό ή στους Κανονισμούς προβλέπεται επίδοση εγγράφου εκ μέρους του Ταμείου προς τα μέλη των Οργάνων του ή τους ασφαλισμένους, η επίδοση αυτή μπορεί να γίνει και από υπάλληλο του Ταμείου.

4. Οπου αναφέρονται ως γεωγραφική περιφέρεια η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη κλπ. χωρίς άλλη προσθήκη, νοείται η περιφέρεια των ομώνυμων Δήμων.

5. Η ανάρτηση των ανακοινώσεων και των εγκυκλίων του Ταμείου στους ειδικούς πίνακες του ΤΥΠΑΤΕ στα Πολυϊατρεία του, τις κεντρικές υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και η αποστολή τους στα Καταστήματα και τις άλλες υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς, αποτελεί, κατά αμάχητο τεκμήριο, πλήρη γνωστοποίηση του περιεχομένου τους, προς όλους τους ασφαλισμένους.

6. Η καταβολή οποιουδήποτε ποσού εκ μέρους του Ταμείου στους ασφαλισμένους του, έστω και αν η υποχρέωση προέρχεται από Δικαστική απόφαση, γίνεται από τα Καταστήματα του Ταμείου ή από τα εξουσιοδοτημένα Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι, δηλαδή, άρσιμα.

7. Η αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος και των Κανονισμών του Ταμείου ανήκει στη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών με την απαρτία που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30.

8. Η περιουσία του Ταμείου σε περίπτωση διάλυσής του περιέρχεται είτε στο Σύλλογο Εργαζομένων Αγροτικής – Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ) Τράπεζας της Ελλάδος (ΣΕΑΤΕ) , είτε στο Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Προνοίας Εργαζομένων στην Α.Τ.Ε. (ΑΤΠΕΑΤΕ), είτε σε άλλο οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

9. Χωρίς να παραβλάπτεται ή να αλλοιώνεται η σωματειακή αυτονομία του Ταμείου, ο χαρακτήρας του ως αυτοδιοικούμενου ασφαλιστικού φορέα, η εκδήλωση της ελεύθερης και κυριαρχικής βούλησης  της Γενικής Συνέλευσης των μελών και η άσκηση της παρεχόμενης από το Καταστατικό αυτό και τους νόμους περί σωματείων εξουσίας των Οργάνων του σε όλη την έκταση των καθηκόντων τους, εκτός, ίσως εκείνης που αφορά στην κατάσταση του προσωπικού, μπορούν να ενταχθούν οργανικά στην ΑΤΕ οι υπηρεσίες και το προσωπικό του Ταμείου.Για την υλοποίηση της ένταξης απαιτείται η κατάρτιση σχεδίου σύμβασης μεταξύ των εκπροσώπων της Διοίκησης της ΑΤΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των εργαζομένων στο Ταμείο, στην οποία θα αναφέρονται οι όροι, οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ένταξης, η έγκρισή τους αντίστοιχα από την Διοίκηση της ΑΤΕ και τις Γενικές Συνελεύσεις του Ταμείου και του Συλλόγου των εργαζομένων σε αυτό και η υπογραφή της από τους νόμιμους

εκπροσώπους τους.

9. Η Γενική Συνέλευση του άρθρου 30 παρ. 2 σταθμίζοντας τα οφέλη αλλά και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται μπορεί να αποφασίζει τη συμμετοχή του Ταμείου ως μέλους σε διεθνείς ή Ελληνικές ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργανώσεις αλληλοβοηθητικών Σωματείων ή παρόμοιων Συλλογικών οργανώσεων με παρεμφερείς με αυτούς του Ταμείου σκοπούς.

 

 

‘ Αρθρο 41

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. Οι άγαμες θυγατέρες, αδελφές και εγγονές άμεσων μελών που δεν έχουν τελέσει γάμο, δεν εργάζονται και τα μηναία εισοδήματά τους, από οποιαδήποτε πηγή, δεν υπερβαίνουν τις ακαθάριστες αποδοχές του πρώτου κλιμακίου του ενιαίου μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων, εφόσον είναι ασφαλισμένες στο Ταμείο και συμπλήρωσαν το 35ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.8.1993 παραμένουν

ασφαλισμένες με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν μηνιαία εισφορά 4,5 % επί του ποσού του 25ου κλιμακίου του μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων.

2. Όσοι από τους γονείς είχαν ασφαλιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Καταστατικού με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθούν να καλύπτονται από το Ταμείο κανονικώς.

3. Αδέλφια και ορφανά από πατέρα εγγόνια που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου, παραμένουν ασφαλισμένα μέχρι το 35ο έτος της ηλικίας τους, αν εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονταν στα πλαίσια του Καταστατικού πριν από την τροποποίησή του. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 5, του άρθρου 8 παράγραφος 1 εδάφια ε και στ, άρθρου 9 παράγραφος 1 εδάφια α, γ, ζ, η και παράγραφος 2, άρθρου 11, άρθρου 12 παράγραφοι 8 και 9 και άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Σύζυγοι ασφαλισμένοι και σε άλλους φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που απέκτησαν δικαίωμα μετά την 1.1.2003 να εγγραφούν στο Ταμείο και απώλεσαν την προθεσμία, μπορούν να υπαχθούν για συμπληρωματική ασφάλιση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 7, αν το ζητήσουν εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως τροποποιείται.

5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όσοι ή όσες που με τις τροποποιήσεις που επέρχονται αποκτούν ή επαναποκτούν δικαίωμα υπαγωγής στο Ταμείο ή είχαν δικαίωμα να εγγραφούν  ή να εγγράψουν μέλη της οικογενείας τους στο Ταμείο και απώλεσαν το δικαίωμα αυτό λόγω παρέλευσης της προθεσμίας, μπορούν να το ασκήσουν, εφόσον βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία αυτή είναι αποσβεστική του δικαιώματος.

 

 

ΑΡΘΡΟ 42

   (ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ)

    Η εφαρμογή του Καταστατικού αυτού, όπως τροποποιήθηκε, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει την πρώτη ημέρα από την καταχώρησή του του επομένου, μετά την παρέλευση τριμήνου, μηνός από την καταχώρισή του στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και σε κάθε περίπτωση όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ